โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ
ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
12,999.-

BT-TPE03_SL
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-มิ.ย. 2563

เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง 
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
13,900.-

BT-TPE02_SL
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-มิ.ย. 2563

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู

ทั้งหมด 2 โปรแกรม : 1 หน้า