โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เปิดอ่าน : 1282 ครั้ง

PRINCE OF SWITZERLAND

รหัสทัวร์ : TG004-ZGZRH

แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซีย 3000 ทิตลิส / ซูริค / แอนเดอร์แมตท์ / เซอร?แมท / ทาซ / มองเทรอซ์ / โกล เดอ ปิยง / อินเทอลาเก้น / แองเกิลเบิร์ก / ลูเซิร์น / พิเศษ!! นั่งรถไฟสายโรแมนติค Glacier Express
  •  เริ่มต้น 62,999.-
  •  สวิตเซอร์แลนด์
  •   7วัน 4คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

- เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- ผ่านชมโบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์, โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์, โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
- เดินทางสู่เมืองแอดเดอแมตท์, โบส์ถเซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
- เดินทางสู่สถานีรถไฟแอดเดอแมตท์ เพื่อนั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สู่สถานีรถไฟแมทเทอร์ฮอร์น
- อิสระเดินเล่นเที่ยวชมความสวยงามโดยรอบของเมืองเซอร์แมท และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ Hotel Alpenblick, Zermatt or Tasch หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- อิสระท่องเที่ยว ภายในเมืองเซอร์แมท ช่วงครึ่งวันเช้า
- อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- เดินทางโดยรถไฟสู่หมู่บ้านทาซ หมู่บ้านเล็กๆน่ารัก
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
- พักที่ Eden Palace Au Lac Hotel, Montreux หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองโกล ดู ปิยง ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 โดยกระเช้าไฟฟ้า
- เดินข้ามสะพานแขวน ที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
- เดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น อิสระเดินเล่มชมเมืองตามอัธยาศัย
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ City Hotel Oberland, Interlaken หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา
- เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง ที่ไม่เคยละลาย มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร
- อิสระเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนลานสกี พร้อมชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ โดยรอบ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ชุดอาหารสไตล์เอเชีย)
- เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
- สะพานไม้ชาเปล

- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ Ibis Styles Lucerne, Lucerne หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองซูริค
- อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 - 14 มีนาคม 2562 62,999
17 - 23 พฤษภาคม 2562 65,999