โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เปิดอ่าน : 895 ครั้ง

EASY WINTER ENCHANTED SWITZERLAND

รหัสทัวร์ : TG003-CUZRH

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
นั่งรถไฟสู่ยอดเขาเพื่อชมความงามของแมทเทอร์ฮอร์น มงกุฏแห่งสวิตเซอร์แลนด์ / สะพานไม้ชาเปล / ปราสาทซิลยอง นั่งรถไฟเข้าเซอร์แมท / ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น / มหาวิหารมิลาน / ช้อปปิ้งจุใจที่ใจกลางมิลาน / พิเศษ!! ฟองดูว์ ต้นรับสวิตเซอร์แลนด์
  •  เริ่มต้น 53,990.-
  •  สวิตเซอร์แลนด์
  •   7วัน 4คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- เดินทางสู่ลูเซิร์น ชมสะพานไม้ ชาเปล สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำรอยส์
- ถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก
- เดินเล่นชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า ที่งดงามหรือ เดินเลือกซื้อสินค้าชื่อดังของสวิส อาทิ นาฬิกา, มีดพกทหารสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ ตามอัธยาศัย
- อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่กรุงเบิร์น ชมย่านเมืองเก่า ชมสถานที่สำคัญของเมือง และชมซึทกลอกเกอ หรือหอนาฬิกาที่มีมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง
- ชมบ่อหมีแห่งเบิร์น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองและยังเป็นโลโก้หรือสัญลักษณ์ประจำเมือง
- เดินทางสู่โลซานน์
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ โรงแรม Novotel Lausanne Bussigny หรือในระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ผ่านชมมหาวิทยาลัยโลซาน
- ชมแฟลตเลขที่ 16 ถนนทิสโซ
- ชมโรงแรมโบริวาจ
- ถ่ายภาพกับศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ
- ชมบริเวณริมทะเลสาบ เลอม็อง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- แวะชมปราสาทชิลยอง
- เดินทางสู่แทสช์ เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท หนึ่งในเมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ... เมนูฟองดู
- พักที่ โรงแรม Simi Zermatt  หรือในระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- นั่งรถไฟสายกอร์นเนอร์แกรท ขึ้นสู่ยอดเขา เพื่อชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอน
- อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- เดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลี่ มุ่งหน้าสู่มิลาน
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
- พักที่ โรงแรม Grand Milano Malpensa หรือในระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ช้อปปิ้งที่ Serravalle designer outlet
- อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน
- ชมหรือช้อปปิ้งสินค้าที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2
- อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม Grand Milano Malpensa หรือในระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
11 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 53,990
04 - 10 มีนาคม 2562 53,990