โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

เปิดอ่าน : 1977 ครั้ง

Romance SWISS

รหัสทัวร์ : TG079-ITZRH

น้ำตกไรน์ / ทะเลสาบเจนีวา / The Jet d’Eau เมืองโลซาน / เมืองเวเว่ย์ / เมืองมองเทรอซ์ / เซอร์แมท / นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส / เมืองลูเซิร์น
  •  เริ่มต้น 49,900.-
  •  สวิตเซอร์แลนด์
  •   7วัน 4คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

- เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- เดินทางสู่เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน ชมความงามของน้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- เดินทางสู่กรุงเบิร์น
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองเจนีว่า ชมทะเลสาบเจนีวา โดยรอบทะเสสาบเต็มไปด้วยสวนสาธารณะและสวนหย่อมที่สวยงาม ดึงดูดสายตาด้วยน้ำพุจรวดเจ็ทโด ที่มีน้ำพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวา
- ผ่านชมที่ทำการองค์การสหประชาชาติประจำกรุงเจนีวา หนึ่งในอาคารที่สำคัญที่สุดของกรุงเจนีวา อาคารสีขาวหลังใหญ่นี้ได้ใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ NH Geneva Airport Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ Aubonne Outlet เอาท์เลตขนาดใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
- อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่เมืองโลซาน ผ่านชมมหาวิหารแห่งโลซานน์ หรือ วิหารนอเตรอดาม
- เดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ เมืองที่แสนโรแมนติกน่ารักตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์
- แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต
- ถ่ายรูปส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่
- เดินทางผ่านเมืองมองเทรอซ์ สู่เมืองทาซ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- พักที่ Elite Taesch Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เซอร์แมท ด้วย Shuttle Train เที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั่ง Shuttle Train กลับสู่เมืองท๊าซ แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองอินเทอร์ลาเคิน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Terrace Hotel หรือระดับใกล้เคียง

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง
- เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่าโรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ สามารถดูวิวได้ 360 องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ชมถ้ำแข็งที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
- เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น ชมสิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิส
- ชมสะพานไม้ชาเปล ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น
- อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
- พักที่ NH Zurich Airport หรือระดับใกล้เคียง

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
24 - 30 มกราคม 2562 49,900
14 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 49,900
07 - 13 มีนาคม 2562 53,900
21 - 27 มีนาคม 2562 54,900
16 - 22 พฤษภาคม 2562 56,900
06 - 12 มิถุนายน 2562 56,900