โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

เปิดอ่าน : 1559 ครั้ง

PERFECT RUSSIA

รหัสทัวร์ : TG0PF-PVDME

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ / มหาวิหารเซนต์บาซิล / มหาวิหารเซนต์ไอแซค / วิหารเซ็นต์เดอร์ซาร์เวีย / ห้างกุม / พระราชวังเครมลิน / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ / Metro / โบสถ์อัสสัมชัญ / ชมโว์สุดอลังการ Russian Circus
  •  เริ่มต้น 53,888.-
  •  รัสเซีย
  •   7วัน 5คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่มอสโคว์
- ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
- ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ 
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมพระราชวังเครมลิน
- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
- ชมโบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน
- ชม โบสถ์IVAN THE GREAT BELL-TOWER
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
- ช็อปปิ้งถนนอารบัต
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ
- พักที่ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางโดยรถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS TRAIN จากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สู่มอสโคว์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
- ชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค
- ถ่ายรูปกับเรือรบหลวงออโรร่า
- ชมโบสถ์หยดเลือด
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางโดยรถไฟด่วน จากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สู่มอสโคว์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เข้าสู่บริเวณจัตุรัสแดง Red Square หัวใจของกรุงมอสโคว์
- ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับเป็นที่ระลึก ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล
- อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม GUM
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ช้อปปิ้งที่ Izmailovsky
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562 66,999
26 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 53,888
27 ก.พ. - 05 มี.ค. 2562 53,888
20 - 26 มีนาคม 2562 53,888
30 มี.ค. - 05 เม.ย. 2562 53,888