โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

เปิดอ่าน : 1541 ครั้ง

SUPER RUSSIA MOSCOW

รหัสทัวร์ : TGZA5-PVDME

ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และห้างกุม / ตลาดอิสเมโลฟสกี้ ปละถนนอารบัต / จุตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / โยสอัสสัมชัญ / มหาวิหารเซนต์บาซิล / วิหารเซนต์ เดอซาร์เวียร์ / ชมโว์สุดอลังการ Russian Circus
  •  เริ่มต้น 38,888.-
  •  รัสเซีย
  •   5วัน 3คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่มอสโคว์
- ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
- ชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมพระราชวังเครมลิน
- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
- ชมโบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน
- ชม โบสถ์IVAN THE GREAT BELL-TOWER
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เข้าสู่บริเวณจัตุรัสแดง Red Square หัวใจของกรุงมอสโคว์
- ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับเป็นที่ระลึก ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล
- อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม GUM
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองซากอร์ส
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
- ช้อปปิ้งที่ Izmailovsky
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ 
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมถนนอารบัต อิสระช้อปปิ้ง
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 38,888
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 38,888
20 - 24 มีนาคม 2562 39,888