โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

เปิดอ่าน : 1612 ครั้ง

LET IT SNOW RUSSIA

รหัสทัวร์ : KC06D-PVLED

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว / เข้าชมวิหารเซนต์บาซิล / จัตุรัสแดง / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ / โบสถ์อัสสัมชัญ / พระราชวังฤดูหนาว / พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ออฟ / ชมโชว์สุดอลังการ Russian Circus
  •  เริ่มต้น 44,999.-
  •  รัสเซีย
  •   6วัน 4คืน
  •   Air Astana
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ASTANA
- ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
- พักที่ AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM
- ชมโบสถ์หยดเลือด
- ชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางโดยรถไฟด่วนSAPSAN EXPRESS TRAIN จากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – สู่มอสโคว์
- ชมถนนอารบัต อิสระช้อปปิ้ง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรือเนินเขานกกระจอก
- เข้าชมพระราชวังเครมลิน
- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
- ชมโบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เข้าสู่บริเวณจัตุรัสแดง Red Square หัวใจของกรุงมอสโคว์
- ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับเป็นที่ระลึก ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
- อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม GUM
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ
- พักที่ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

- เดินทางสู่สนามบิน
- เดินทางกลับสุ่ประเทศไทย

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ASTANA
- เดินทางถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
25 - 30 มกราคม 2562 44,999
08 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 45,999
09 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 45,555
16 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 45,555
01 - 06 มีนาคม 2562 45,555
08 - 13 มีนาคม 2562 45,555
15 - 20 มีนาคม 2562 45,555