โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

เปิดอ่าน : 1722 ครั้ง

PERFECT AURORA

รหัสทัวร์ : TGAUR-PVDME

สัมผัสความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ / ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า / สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile / เยี่ยมชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ / ชมพระราชวังเครมลิน / ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์บาซิล / ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว / ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า GUM
  •  เริ่มต้น 60,888.-
  •  รัสเซีย
  •   7วัน 5คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่มอสโคว์
- เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า (SET BOX)
- เดินทางสู่เมืองมูมั้นสค์
- ถึงสนามบินมูร์มันสค์
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ สัมผัสความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ และเปิดประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน 
- เดินทางสู่เมืองคิรอฟสค์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น
- พักที่ PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองหิมะ อิสระให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile
- เดินทางสู่หมู่บ้านซามิ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เที่ยวชมหมู่บ้านซามิ สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษ ชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ 
- เดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ 
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น
- พักที่ PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เที่ยวชมเมือง รวมถึงเยี่ยมชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ 
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่กรุงมอสโคว์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมพระราชวังเครมลิน ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆัง
- ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง 
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่จัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก
- ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์บาซิล หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน
- ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก 
- ขึ้นสู่ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด 
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ สนามบินดามาเดียดาวา
- ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
- มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
24 - 30 พฤศจิกายน 2561 65,888
05 - 11 ธันวาคม 2561 65,888
22 - 28 ธันวาคม 2561 67,888
26 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 60,888
06 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 60,888
20 - 26 มีนาคม 2562 60,888
30 มี.ค. - 05 เม.ย. 2562 60,888