โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

เปิดอ่าน : 1329 ครั้ง

ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น

รหัสทัวร์ : HX017-HKHKG

New! สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก / ถนนคู่รัก / จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล / ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย / หมุนกังหัน เสริมดวง เสริมบารมี ปัดเป่าเคราะห์ / เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง,ไวน์แดง
  •  เริ่มต้น 6,888.-
  •  มาเก๊า
  •   4วัน 2คืน
  •   Hongkong Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- เดินทางสู่เมืองจู่ไห่ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
- ช้อปปิ้งที่ตลาดกงเป่ย 
- อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ Jinjian Hotel หรือใกล้เคียง

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ถนนคู่รัก
- จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือ สาวงามหวีหนี่
- เดินทางไปเซินเจิ้น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งสินค้า OTOP  ร้านหยก
- ร้านบัวหิมะ
- ร้านยางพารา
- ช้อปปิ้งที่ตลาดหล่อวู
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง หรือ ซีฟู๊ด + ไวน์แดง
- พักที่ Higgert Hotel หรือใกล้เคียง

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางกลับ ฮ่องกง (โดยรถไฟ)
- เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์
- วัดแชกง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! ห่านย่าง
- ร้านจิวเวอร์รี่
- วัดเจ้าแม่กวนอิม
- วัดหวังต้าเซียน
- ช้อปปิ้งที่จิมซาจุ่ย
- อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่สนามบิน

- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทางเดินทาง ราคา
09 - 12 มกราคม 2562 6,888
16 - 19 มกราคม 2562 6,888
23 - 26 มกราคม 2562 6,888
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 6,888
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 6,888
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 6,888
06 - 09 มีนาคม 2562 6,888
27 - 30 มีนาคม 2562 6,888