โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

เปิดอ่าน : 1746 ครั้ง

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : FD001-ZGHKG

เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า เย็นกลับ / ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน หลอวู่เซ็นเตอร์ / ไหว้พระขอพรวัดอาม่า / วัดหวังต้าเซียน / วัดผู่โถ่ว / มื้อพิเศษ เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง / โบสถ์เซนต์ปอล / เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล / เดอะเวเนเชี่ยน / จู่ไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล / สวนหยวนหมิงหยวน / Splendid Of China / วัดแชกงหมิว
  •  เริ่มต้น 9,999.-
  •  มาเก๊า
  •   4วัน 3คืน
  •   Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง
- เยี่ยมชมวัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้
- ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
- ชมวิหารเซนต์ปอล
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- THE PARISIAN MACAO สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง
- เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU สัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ JINJAING HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก The Lover’s Road
- แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
- ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ
- ชมไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้ำจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน
 สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์การแสดง หลากหลายชุดการแสดง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
- พักที่ JINJAING HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมวัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจาย
- ชมโรงงานผลิตหยกที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชม Splendid Of China ภายในจำลองสถานที่สำคัญๆ ของเมืองจีนว่า
- ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม CULTURAL VILLAGE เป็นหมู่บ้านที่จำลองชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชนเผ่า น้อยใหญ่ของมณฑลต่างๆ
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารมื้อพิเศษ!! เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
- ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น Lowu City
- พักที่ HONG LI LAI HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถโค้ช
- วัดหวังต้าเซียน
- สักการะเทพเจ้าแชกง ณ วัดแชกงหมิว
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่
- ชมร้านหยก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
10 – 13 มกราคม 2562 9,999
17 – 20 มกราคม 2562 11,999
19 – 22 มกราคม 2562 11,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 12,999
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 12,999
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 12,999
09 – 12 มีนาคม 2562 12,999
14 – 17 มีนาคม 2562 12,999
16 – 19 มีนาคม 2562 12,999
21 – 24 มีนาคม 2562 12,999
22 – 25 มีนาคม 2562 12,999
23 – 26 มีนาคม 2562 12,999
28 – 31 มีนาคม 2562 12,999
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 12,999
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 12,999
04 – 07 เมษายน 2562 12,999
11 – 14 เมษายน 2562 15,999
13 – 16 เมษายน 2562 19,999
18 – 21 เมษายน 2562 11,999
19 – 22 เมษายน 2562 12,999
20 – 23 เมษายน 2562 12,999
09 – 12 พฤษภาคม 2562 11,999
23 – 26 พฤษภาคม 2562 11,999