โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

เปิดอ่าน : 1824 ครั้ง

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

รหัสทัวร์ : CX015-ZGHKG

นั่งกระเช้านองปิง / วัดโป่วหลิน / พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง / เจ้าแม่กวนอิ่ม ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / ช้อปปิ้งนาธาน City gate Outlets / ช้อปปิ้ง หลอวุ่ เซ็นเตอร์ / สวนหยวนหมิงหยวน / ถนนคู่รัก หวีหนี่ / นมัสการเจ้าแม่กวนอิม / วัดอาม่า /โบสถเซนต์ปอล / เดอะเวเนเชี่ยน
  •  เริ่มต้น 10,999.-
  •  มาเก๊า
  •   4วัน 3คืน
  •   Cathay Pacific
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

- เดินทางสู่สถานีตงชุง เพื่อขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา
- นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ขอพรพระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน
- อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง เที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้าน
- ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยที่ CITYGATE OUTLET MALL
- เดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถโค้ช
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น
- เลือกชมร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน
- สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์การแสดง หลากหลายชุดการแสดง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
- พักที่ JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก The Lover’s Road
- แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
- ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ
- ชมไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้ำจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางข้ามด่านจูไห่สู่มาเก๊า
- เยี่ยมชมวัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้
- ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
- ชมวิหารเซนต์ปอล
- THE PARISIAN MACAO สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง
- เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU สัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
- พักที่ JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่
- นมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย, พระสังฆจาย, ข้ามสะพานต่ออายุ, เจ้าแม่ทับทิม, พลังจากศาลาแปดทิศ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยห่านย่าง
- สักการะเทพเจ้าแชกง ณ วัดแชกงหมิว
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่
- ชมร้านหยก
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
03 – 06 พฤศจิกายน 2561 14,999
10 - 13 พฤศจิกายน 2561 14,999
15 – 18 พฤศจิกายน 2561 14,999
17 – 20 พฤศจิกายน 2561 14,999
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 14,999
24 – 27 พฤศจิกายน 2561 14,999
07 – 10 ธันวาคม 2561  ̶1̶7̶,̶9̶9̶9̶  10,999
09 – 12 ธันวาคม 2561 15,999
13 – 16 ธันวาคม 2561 15,999
15 – 18 ธันวาคม 2561 15,999
20 – 23 ธันวาคม 2561 15,999
22 – 25 ธันวาคม 2561 15,999
28 – 31 ธันวาคม 2561 19,999
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 21,999
12 – 15 มกราคม 2562 14,999
17 – 20 มกราคม 2562 14,999
19 – 22 มกราคม 2562 14,999
24 – 27 มกราคม 2562 15,999
26 – 29 มกราคม 2562 15,999
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 15,999
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 15,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 15,999
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 15,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 15,999
07 – 10 มีนาคม 2562 15,999
14 – 17 มีนาคม 2562 15,999
16 – 19 มีนาคม 2562 15,999
21 – 24 มีนาคม 2562 15,999
28 – 31 มีนาคม 2562 15,999
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 15,999