โปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส

เปิดอ่าน : 746 ครั้ง

SIMPLY FRANCE

รหัสทัวร์ : QR008-ZGCDG

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ / มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ / สวนและพระราชวัง ลุกซ็องบูร์ / พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ / ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ / ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน / หอไอเฟล (Eiffel Tower) / ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท / อิสระชอปปิ้ง เต็มอิ่ม 1 วันเต็ม
 •  เริ่มต้น 29,999.-
 •  ฝรั่งเศส
 •   6วัน 3คืน
 •   Qatar Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

- เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- ช้อปปิ้งที่ย่านเลอ มาเร่ส์
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร์
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ Hotel Saint Christophe, Paris, France หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สวนและพระราชวัง ลุกซ็องบูร์
- ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
- ช้อปปิ้งที่ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
- อิสระอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ Hotel Saint Christophe, Paris, France หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองปารีส ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
- อิสระอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ Hotel Saint Christophe, Paris, France หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับหอไอเฟล
- ผ่านชมรอบเมืองปารีส ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด
- ผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่
- ช้อปปิ้งที่ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท

- อิสระอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
- เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
14 - 19 ธันวาคม 2561 32,999
11  16 มกราคม 2562  ̶3̶5̶,̶9̶9̶9̶  29,999
25 - 30 มกราคม 2562  ̶3̶5̶,̶9̶9̶9̶  29,999

  ทัวร์ประเทศอื่นๆ

  MACAO IN LOVE

  เริ่มต้น 5,888.-
  ระยะเวลา 3วัน 2คืน
  เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 2562

  LET IT SNOW RUSSIA

  เริ่มต้น 44,999.-
  ระยะเวลา 6วัน 4คืน
  เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 2562