โปรแกรมทัวร์ตุรกี

เปิดอ่าน : 1270 ครั้ง

TURKEY CHEAPER

รหัสทัวร์ : GF010-GSIST

ชมวิหารฮาเจียโซเฟีย คัปปาโดเกีย / ปราสาทปุยฝ้าย / เมืองโบราณ เอฟฟิซุส / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / พิเศษ!!ที่พักระดับ 4ดาว+โรงแรมถ้ำจำลอง 1 คืน
  •  เริ่มต้น 27,900.-
  •  ตุรกี
  •   8วัน 5คืน
  •   Gulf Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสุ่ประเทศตุรกี
- แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ประเทศบาห์เรน
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึงเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
- ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง
- เดินทางสู่เมืองบูร์ซ่าร์
- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- ชมความงามของมัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า หรือสุเหร่าสีเขียว
- ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี
- บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- พักที่ MARINA HOTEL & SUITE, KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองโบราณเอฟฟิซุส
- โรงงานผลิตเครื่องหนัง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย
- เมืองโบราณเฮียราโพลิส
- บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- พักที่ NINOVA THERMAL HOTEL, PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองคอนย่า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
- เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ พร้อมชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง
- พักที่ STONTE CONCEPT HOTEL, CAPPADOCIA โรงแรมถ้ำจำลอง หรือเทียบเท่า

- ท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 240 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่นครใต้ดิน
- เดินทางสู่เมืองเกอราเม่
- พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่หุบเขาอุซิซาร์
- โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค และโรงงานเครื่องประดับ
- เดินทางสู่เมืองอังการ่า
- บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- พักที่ ROYAL HOTEL, ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เข้าชมพระราชวังโดลมาบาห์เช
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ GOLDEN WAY HOTEL, ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
- เดินทางสู่ฮิปโปโดรม
- เข้าชมวิหารฮาเจีย โซเฟีย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เข้าชมอุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
- ช้อปปิ้งที่สไปซ์บาซาร์
- จัตุรัสทักซิม
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ประเทศบาห์เรน
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 08 มีนาคม 2562 27,900
15 - 22 มีนาคม 2562 27,900
22 - 29 มีนาคม 2562 27,900
05 - 12 เมษายน 2562 29,900