โปรแกรมทัวร์ตุรกี

เปิดอ่าน : 953 ครั้ง

TURKEY SUPER SAVE

รหัสทัวร์ : GF011-GSIST

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
ชมความงามอิสตันบูล / เพลิดเพลินเหล่าบอลลูน ณ คัปปาโดเกีย / วิหารฮาเจียโซเฟีย / ปราสาทปุยฝ้าย / ม้าไม้เมืองทอย / นอน 4 ดาว โรงแรมถ้ำจำลอง 1 คืน
  •  เริ่มต้น 28,900.-
  •  ตุรกี
  •   9วัน 6คืน
  •   Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
- แวะเปลี่ยนเครื่องที่บาห์เรน
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึงเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
- ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
- เดินทางสู่เมืองทรอย ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั่งรถแท๊กซี่สู่ เมืองเปอร์กามัม ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่
- ชมโรงละครอะโครโปลิส เป็นโรงละครที่ชันที่สุดในโลก
- ชมวิหารเอสเคลปิออน
- บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- พักที่ MARE HOTEL, AYVALIK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองโบราณเอฟฟิซุส
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- บ้านพระแม่มารี
- เดินทางสู่เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง
- บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- พักที่ MARINA HOTEL & SUITE, KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น
- เมืองโบราณเฮียราโพลิส
- บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- พักที่ NINOVA THERMAL HOTEL, PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองคอนย่า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
- เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ พร้อมชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง
- พักที่ STONTE CONCEPT HOTEL, CAPPADOCIA โรงแรมถ้ำจำลอง หรือเทียบเท่า 

- ท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นครใต้ดิน
- เดินทางสู่เมืองเกอราเม่ ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- หุบเขาอุซิซาร์
- แวะชมโรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค และโรงงานเครื่องประดับ
- เดินทางสู่เมืองอังการ่า
- บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
- พักที่ ROYAL HOTEL, ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ GOLDEN WAY HOTEL, ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
- ฮิปโปโดรม
- วิหารฮาเจีย โซเฟีย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
14 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 28,900
28 ก.พ. - 08 มี.ค. 2562 28,900