โปรแกรมทัวร์ตุรกี

เปิดอ่าน : 2100 ครั้ง

มหัศจรรย์ ตุรกี #1

รหัสทัวร์ : TK001-BIIST

ชมดินแดน 2 ทวีป / ปามุคคัลเล่ / นั่งบอลลูน / ชมเมืองคัปปาโดเกีย / ชมวิหารเซนต์โซเฟีย / ชมม้าไม้เมืองทรอย / ชมโชว์ระบำหน้าท้อง / พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
  •  เริ่มต้น 31,900.-
  •  ตุรกี
  •   8วัน 5คืน
  •   Turkish Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศตุรกี
- บริการอาหารบนเครื่อง

- เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- สัมผัสบรรยากาศนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย 
- ชมเมืองโบราณ ทรอย
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HALIC PARK HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองอิสเมียร์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมโรงงานผลิตเสื้อหนัง
- ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
- ชมบ้านพระแม่มารี
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ MARINA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

- พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
- เดินสู่ทางปามมุคคาเล
- พักที่ PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง PAMUKKALA มาตรฐานตุรกี

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ปามุคคาเล หรือปราสาทปุยฝ้าย
- เดินทางสู่เมืองคอนย่า
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ OZKAYMAK HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย
- ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะชมสถานีคาราวาน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
- นครใต้ดินคาดัค
- ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ
- โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่

- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- ชมการแสดงพื้นเมือง โชว์ระบำหน้าท้อง
- พักที่ โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน AFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า

- สัมผัสบรรยากาศ เมืองคัปปาโดเกียยามเช้า โดยการขึ้นบอลลูน โดยท่านจะเห็นวิวทั่วเมืองคัปปาโดเกีย โดยจะนั่งบอลลูนใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในรายการ ค่าบริการท่านละ 230 USDโดยประมาณ
- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่กรุงอังการา
- แวะถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz TuzGolu
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสุสานท่านอาตาร์เติร์ก
- เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมือง ISTANBULมาตรฐานตุรกี

- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล บลูมอสก์
- อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน

- ชมจัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด หรือฮิปโปโดรม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ฮายาโซฟีอา
- ชมพระราชวังทอปกาปึ
- ช้อปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล

- ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
10 - 17 มกราคม 2562 31,900
17 - 24 มกราคม 2562 31,900
23 - 30 มกราคม 2562 32,900
30 ม.ค. - 06 ก.พ. 2562 32,900
07 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 32,900
13 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 32,900
28 ก.พ. - 07 มี.ค. 2562 31,900
07 - 14 มีนาคม 2562 32,900
14 - 21 มีนาคม 2562 31,900
21 - 28 มีนาคม 2562 32,900
28 มี.ค. - 04 เม.ย. 2562 32,900
11 - 18 เมษายน 2562 W/L
18 - 25 เมษายน 2562 35,900
25 เม.ย. - 02 พ.ค. 2562 32,900