โปรแกรมทัวร์ตุรกี

เปิดอ่าน : 1786 ครั้ง

BOND TO TURKEY

รหัสทัวร์ : TK001-ZGIST

นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม / ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส / อังการ่า / คัปปาโดเกีย / คอนย่า / ปามุคคาเล่ / คูซาดาซี / เอฟฟิซุส / ชานัคคาเล่ / ม้าไม้เมืองทรอย / อิสตันบูล
  •  เริ่มต้น 29,999.-
  •  ตุรกี
  •   9วัน 6คืน
  •   Turkish Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่สนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
- มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

- เดินทางถึงสนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
- เดินทางสู่เมืองอังการ่า
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
- เดินทางสู่สุสานอตาเติร์ก เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึ่งเป็นผู้นำในสงครามกู้ อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)
- พักที่ Turist Hotel, Ankara หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย 
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
- เดินทางสู่นครใต้ดิน ซึ่งมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกัน เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ สำหรับที่เราไปชมวันนี้เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทำเป็นห้อง ๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสำหรับใช้ประชุม มีบ่อน้ำ และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึก และทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้
- เดินทางสู่เมืองเกอราเม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่เมืองเกอเรเม เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
- ชมหุบเขาอุซิซาร์ หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย
- เดินทางสู่โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค และโรงงานเครื่องประดับ ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
- บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)
- พักที่ Burcu Kaya Hotel, Cappadocia (โรงแรมสไตล์ถ้ำ) หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- แนะนำโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ 1.บอลลูนทัวร์ 2.รถจี๊บทัวร์
- เดินทางสู่เมืองคอนย่า แวะชม CARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน
- เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจำราชสำนักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
- เดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)
- พักที่ Ninova Thermal Hotel, Pamukkale หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก
- สัมผัสเมืองเฮียราโพลิส เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
- ออกเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี
- ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)
- พักที่ Royal Palace Hotel, Kusadasi หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมบ้านพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้
- เดินทางสู่เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอสมุดเซลซุส
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
- เดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่เมืองเปอร์กามัม
- ชมความสวยงามของวิหารอะโครโปลิส ซึ่งถูกกล่าวขวัญว่าเป็นประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย มีโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 10,000 คน
- ชมวิหารโอลิมเปียน เซอุส ปัจจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน
- ชมโรงละครอะโครโปลิส เป็นโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามที่สุด จุผู้ชมได้มากถึง 10,000 คน
- ชมวิหารเอสเคลปิออน อยู่เบื้องล่างทางตะวันตกของตัวเมือง สร้างถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)
- พักที่ Iris Hotel, Canakkale หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่กรุงทรอย ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย
- เดินทางสู่ท่าเรือกัลป์ลิโพลี เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล
- เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล

- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
- ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรป จุดเด่นของวังแห่งนี้คือมีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั้งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื่องแก้วเจียระใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า ถือว่าเป็นช่องแคบนี้เป็นจุดนัดพบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย
- ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ
- อิสระอาหาค่ำ ตาอัธยาศัย
- พักที่ Golden Way Hotel, Istanbul หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- **คำแนะนำ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สำหรับการเข้าชมสุเหร่า**
 ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ภายในประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
- เดินทางสู่ฮิปโปโดรม สิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก
- ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย หรือโบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม
- เดินทางสู่สไปซ์บาซาร์ หรือตลาดเครื่องเทศตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที่นี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล
- เดินทางสู่ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่าโลคุม เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและน้ำตาล รสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชาร้อน หรือ ชากลิ่นแอ๊ปเปิ้ล
- อิสระอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย

- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
09 - 17 มกราคม 2562  ̶3̶0̶,̶9̶9̶9̶  29,999
10 - 18 มกราคม 2562  ̶3̶0̶,̶9̶9̶9̶  29,999
11 - 19 มกราคม 2562  ̶3̶0̶,̶9̶9̶9̶  29,999
12 - 20 มกราคม 2562  ̶3̶0̶,̶9̶9̶9̶  29,999
13 - 21 มกราคม 2562  ̶3̶0̶,̶9̶9̶9̶  29,999
14 - 22 มกราคม 2562  ̶3̶0̶,̶9̶9̶9̶  29,999
15 - 23 มกราคม 2562  ̶3̶0̶,̶9̶9̶9̶  29,999
16 - 24 มกราคม 2562 31,999
17 - 25 มกราคม 2562 31,999
18 - 26 มกราคม 2562 31,999
19 - 27 มกราคม 2562 31,999
20 - 28 มกราคม 2562 31,999
21 - 29 มกราคม 2562 31,999
22 - 30 มกราคม 2562 31,999
23 - 31 มกราคม 2562 31,999
25 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562 31,999
26 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 31,999
27 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 31,999
30 ม.ค. - 07 ก.พ. 2562 31,999
01 - 09 กุมภาพันธ์ 2562 30,999
02 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 30,999
03 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 30,999
08 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 31,999
09 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 31,999
10 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 31,999
14 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 32,999
15 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 32,999
16 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 32,999
17 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 32,999
20 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 31,999
21 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 31,999
22 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 31,999
23 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 31,999
24 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 31,999
27 ก.พ. - 07 มี.ค. 2562 31,999
28 ก.พ. - 08 มี.ค. 2562 31,999
01 - 09 มีนาคม 2562 30,999
02 - 10 มีนาคม 2562 30,999
06 - 14 มีนาคม 2562 30,999
07 - 15 มีนาคม 2562 30,999
08 - 16 มีนาคม 2562 30,999
09 - 17 มีนาคม 2562 31,999
10 - 18 มีนาคม 2562 31,999
13 - 21 มีนาคม 2562 31,999
14 - 22 มีนาคม 2562 31,999
15 - 23 มีนาคม 2562 31,999
16 - 24 มีนาคม 2562 31,999
17 - 25 มีนาคม 2562 31,999
20 - 28 มีนาคม 2562 31,999
21 - 29 มีนาคม 2562 31,999
22 - 30 มีนาคม 2562 31,999
23 - 31 มีนาคม 2562 31,999
24 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 32,999
27 มี.ค. - 04 เม.ย. 2562 32,999
28 มี.ค. - 05 เม.ย. 2562 32,999
29 มี.ค. - 06 เม.ย. 2562 32,999
30 มี.ค. - 07 เม.ย. 2562 32,999
31 มี.ค. - 08 เม.ย. 2562 32,999