โปรแกรมทัวร์ตุรกี


ทัวร์ตุรกี,พิเศษ ! นอน 4 ดาว พร้อมนอน รร ถ้ำจำลอง 1 คืน

เมืองโบราณแอฟฟิซุส
ปามุคคาเล่
วิหารฮาเจียโซเฟีย
32,900.-

IST14
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-ธ.ค. 2562

พิเศษ ! นอน 4 ดาว พร้อมนอน รร ถ้ำจำลอง 1 คืน เมืองโบราณแอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ วิหารฮาเจียโซเฟีย

ทัวร์ตุรกี,พิเศษ ! นอน 4 ดาว พร้อมนอน รร ถ้ำจำลอง 1 คืน

ม้าไม้เมืองทรอย
โบสถ์สีน้ำเงิน
อุโมงค์เก็บน้ำ เยเรบาตัน
27,999.-

IST13
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-ธ.ค. 2562

พิเศษ ! นอน 4 ดาว พร้อมนอน รร ถ้ำจำลอง 1 คืน ม้าไม้เมืองทรอย โบสถ์สีน้ำเงิน อุโมงค์เก็บน้ำ เยเรบาตัน

ทัวร์ตุรกี,พิเศษ ! นอน 5 ดาว พร้อมนอน รร ถ้ำจำลอง 2 คืน

วิหารฮาเจียโซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอวฟอรัส
ชมความงามปราสาทปุยฝ้าย
32,999.-

IST02
ระยะเวลา
เดินทาง
ม.ค.-เม.ย. 2563

พิเศษ ! นอน 5 ดาว พร้อมนอน รร ถ้ำจำลอง 2 คืน วิหารฮาเจียโซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอวฟอรัส ชมความงามปราสาทปุยฝ้าย

ทัวร์ตุรกี,ตระการตาบอลลูนนับพัน ที่คัปปาโดเกีย
วิหารฮาเจียโซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอวฟอรัส
ชมความงามปราสาทปุยฝ้าย
29,999.-

IST01
ระยะเวลา
เดินทาง
ม.ค.-มี.ค. 2563

ตระการตาบอลลูนนับพัน ที่คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอวฟอรัส ชมความงามปราสาทปุยฝ้าย

ทั้งหมด 4 โปรแกรม : 1 หน้า