โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1312 ครั้ง

SAKURA IN NAGOYA

รหัสทัวร์ : XJ001-ZGNGO

ชมความงามของซากุระบานสะพรั่ง ณ ริมแม่น้ำซาไก / เพลิดเพลินหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ / พิเศษ!! เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ชาบู ปิ้งย่างยากินิคุ
  •  เริ่มต้น 27,999.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง

- เหิรฟ้าสู่เมืองนาโกย่า
- บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูแบบเต็มอิ่ม
- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมศาลโทริอิ
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ HASHIMA HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากุระในเมืองกิฟุ สัมผัสบรรายากาศของ ซากุระที่บานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝั่งแม่น้ำ
- หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
- เดินชมเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
- ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ HASHIMA HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ปราสาทคิโยสึ
- ชมซากุระ ณ ปราสาทนาโกย่า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิกุ
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมที่ มิตซุยเอ้าท์เล็ท
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA TOKONAME หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
20 - 24 มีนาคม 2562 27,999
21 - 25 มีนาคม 2562 27,999
22 - 26 มีนาคม 2562 28,999
23 - 27 มีนาคม 2562 28,999
24 - 28 มีนาคม 2562 29,999
25 - 29 มีนาคม 2562 29,999
26 - 30 มีนาคม 2562 29,999