โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1109 ครั้ง

SAKURA SEASON TOKYO

รหัสทัวร์ : SL008-ZGNRT

ชมซากุระ สวยๆ ณ สวนอูเอะโนะ / หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ / วัดอาซากุสะ วัดนาริตะซัง / ช้อปปิ้งโกเทมบะ อิออน ชินจูกุ / พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น
  •  เริ่มต้น 25,999.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Thai Lion Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง

- เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารว่าง พร้อมด้วยอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
- พักที่ FUJISAN RESORT HOTEL หรือระดับเดียวกัน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ
- เปิดประสบการณ์ใหม่กับพิธีชงชาญี่ปุ่น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- วัดอาซากุสะ
- เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี
- ช้อปปิ้งย่านสินค้า เครื่องสำอางค์ปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ณ ย่านดัง ย่านชินจุกุ
- อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมวัดนาริตะซัง
- เดินทางสู่สวนอูเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย
- ช้อปปิ้งที่ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น
- อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย
- ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ
- อิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสุ่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
20 - 24 มีนาคม 2562 25,999
21 - 255 มีนาคม 2562 26,999
22 - 26 มีนาคม 2562 26,999
23 - 27 มีนาคม 2562 26,999
24 - 28 มีนาคม 2562 29,999
25 - 29 มีนาคม 2562 29,999
26 - 30 มีนาคม 2562 29,999
27 - 31 มีนาคม 2562 29,999
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 29,999
29 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562 29,999
31 มี.ค. - 04 เม.ย. 2562 29,999
01 - 05 เมษายน 2562 29,999
02 - 06 เมษายน 2562 29,999
03 - 07 เมษายน 2562 29,999
07 - 11 เมษายน 2562 29,999
08 - 12 เมษายน 2562 29,999
09 - 13 เมษายน 2562 29,999
10 - 14 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 31,999
14 - 18 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 31,999
15 - 19 เมษายน 2562 27,999
16 - 20 เมษายน 2562 27,999
17 - 21 เมษายน 2562 27,999
18 - 22 เมษายน 2562 27,999
19 - 23 เมษายน 2562 27,999
20 - 24 เมษายน 2562 27,999
21 - 25 เมษายน 2562 27,999
22 - 26 เมษายน 2562 27,999
23 - 27 เมษายน 2562 27,999