โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1277 ครั้ง

EASY NAGOYA TAKAYAMA

รหัสทัวร์ : XJ002-ZGNGO

สัมผัสกิจกรรมสุดท้าทาย ณ ลานสกี / ชมความงามหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ / วัดคินคาคุจิ / ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / ปราสาทมัตสึโมโต้ / อิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
  •  เริ่มต้น 23,999.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

- เหิรฟ้าสู่สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- ชมวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
- เดินทางสู่เกียวโตสเตชั่น ซึ่งเป็นสถานีรถไฟเกียวโตเป็นสถานีที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น
- อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมความงามของเมืองทาคายาม่า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
- เดินทางสู่อิออน จัสโก้ เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เก็บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้
- อิสระกับกิจกรรมหิมะและสกีต่างๆให้เล่น เช่น สกี สโนว์บอร์ด หรือกระดานเลื่อน ณ ลานสกี
- อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- ศาลเจ้าโอสึคันนง
- เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้า ณ บริเวณถนนช้อปปิ้งโอสุ
- ช้อปปิ้งที่มิตซุยเอ้าท์เล็ท
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA TOKONAME หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
10 - 14 มกราคม 2562 25,999
11 - 15 มกราคม 2562 25,999
15 - 19 มกราคม 2562 23,999
16 - 20 มกราคม 2562 25,999
17 - 21 มกราคม 2562 25,999
18 - 22 มกราคม 2562 25,999
22 - 26 มกราคม 2562 24,999
24 - 28 มกราคม 2562 25,999
25 - 29 มกราคม 2562 25,999
29 ม.ค. - 02 ก.พ.  2562 24,999
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 24,999
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 25,999
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562 25,999
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 24,999
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 25,999
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 25,999
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 24,999
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 25,999
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 25,999
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 26,999
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 26,999
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 26,999
01 - 05 มีนาคม 2562 26,999
05 – 09 มีนาคม 2562 25,999
06 - 10 มีนาคม 2562 26,999
07 - 11 มีนาคม 2562 26,999
08 - 12 มีนาคม 2562 26,999
12 - 16 มีนาคม 2562 25,999
13 - 17 มีนาคม 2562 26,999
14 - 18 มีนาคม 2562 26,999
15 - 19 มีนาคม 2562 26,999