โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 871 ครั้ง

TOKYO ปัง ปัง ปัง

รหัสทัวร์ : XW042-ZGNRT

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น / แช่ออนเซ็น + ขาปู / วัดอาซากุสะ / ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ, ชินจูกุ
  •  เริ่มต้น 16,987.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   4วัน 2คืน
  •   Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง

- ออกเดินทางสู่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ผ่านขั้นตอนศุลกากร
- บริการอาหารกลางวัน SET BOX
- สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนูมื้อพิเศษที่มีขาปู
- แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
- พักที่ Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เยี่ยมชมศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
- เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE
- สัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น ด้วยการสาธิตการชงชา แบบญี่ปุ่น
- ผ่านชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ ผ่านชมหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี
- อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ ชม Unicorn Gundam
- ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
- ซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ Toyoko Inn Tokyo Ikebukuro  HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 04 มกราคม 2562 19,999
02 - 05 มกราคม 2562 19,999
03 - 06 มกราคม 2562 19,999
04 - 07 มกราคม 2562 19,999
05 - 08 มกราคม 2562 19,999
06 - 09 มกราคม 2562 16,987
07 - 10 มกราคม 2562 17,987
08 - 11 มกราคม 2562 19,999
09 - 12 มกราคม 2562 19,999
10 - 13 มกราคม 2562 19,999
11 - 14 มกราคม 2562 19,999
12 - 15 มกราคม 2562 19,999
13 - 16 มกราคม 2562 16,987
14 - 17 มกราคม 2562 17,987
15 - 18 มกราคม 2562 19,999
16 - 19 มกราคม 2562 19,999
17 - 20 มกราคม 2562 19,999
18 - 21 มกราคม 2562 19,999
19 - 22 มกราคม 2562 19,999
20 - 23 มกราคม 2562 16,987
21 - 24 มกราคม 2562 17,987
22 - 25 มกราคม 2562 19,999
23 - 26 มกราคม 2562 19,999
24 - 27 มกราคม 2562 19,999
25 - 28 มกราคม 2562 19,999
26 - 29 มกราคม 2562 19,999
27 - 30 มกราคม 2562 16,987
28  - 31 มกราคม 2562   17,987
29 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 19,999
30 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562 19,999
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 19,999
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2562 19,999
02 - 05 กุมภาพันธ์ 2562 19,999
03 - 06 กุมภาพันธ์ 2562 18,987
04 - 07 กุมภาพันธ์ 2562 19,987
05 - 08 กุมภาพันธ์ 2562 21,999
06 - 09 กุมภาพันธ์ 2562 20,999
07 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 20,999
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 20,999
09 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 20,999
10 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 18,987
11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 19,987
12 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 20,999
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 20,999
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 20,999
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 20,999
16 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 20,999
17 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 18,987
18 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 19,987
19 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 21,999
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 20,999
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 20,999
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 20,999
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 20,999
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 18,987
25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 19,987
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562 21,999
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2562 21,999
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562 21,999