โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1255 ครั้ง

ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด

รหัสทัวร์ : XJ087-TNNGA

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน / อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ / ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ / อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง / ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
  •  เริ่มต้น 23,888.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง

- เหิรฟ้าสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- วัดโอสุคันนอน หนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
- อิสระช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ  Osu Shopping Arcade ของเมืองนาโงย่า
- เดินทางสู่เมืองมัตสึโมโตะ
- อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนนาคามาชิ
- อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมปราสาทมัตสึโมโต้ ได้รับฉายาว่าปราสาทอีกา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองนากาโน่
- สวนลิงจิโกคุดานิ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาจิโกคุดานิ จะพบเห็นลิงตลอดสองข้างเส้นทางระหว่างที่ไปยังสระน้ำ อิสระชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซนในอิริยาบถต่างๆ ตามอัธยาศัย
- ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซา
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
- พักที่ FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน
- ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ
- เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ทะเลสาบฮามานาโกะ หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ริมชายฝั่งแปซิฟิค
- ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้
- ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 - 08 มกราคม 2562 23,888
05 - 09 มกราคม 2562 23,888
06 - 10 มกราคม 2562 23,888
07 - 11 มกราคม 2562 23,888
08 - 12 มกราคม 2562 23,888
09 - 13 มกราคม 2562 23,888
10 - 14 มกราคม 2562 23,888
11 - 15 มกราคม 2562 23,888
12 - 17 มกราคม 2562 23,888
14 - 18 มกราคม 2562 23,888
15 - 19 มกราคม 2562 23,888
16 - 20 มกราคม 2562 23,888
17 - 21 มกราคม 2562 23,888
18 - 22 มกราคม 2562 23,888
19 - 23 มกราคม 2562 23,888
20 - 24 มกราคม 2562 23,888
21 - 25 มกราคม 2562 23,888
22 - 26 มกราคม 2562 23,888
23 - 27 มกราคม 2562 23,888
24 - 28 มกราคม 2562 23,888
25 - 29 มกราคม 2562 23,888
26 - 30 มกราคม 2562 23,888
28 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
30 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
04 - 08 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
05 - 09 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 23,888
25 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2562 23,888
26 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2562 23,888
27 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2562 23,888
28 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2562 23,888
01 - 05 มีนาคม 2562 23,888
02 - 06 มีนาคม 2562 23,888
03 - 07 มีนาคม 2562 23,888
04 - 08 มีนาคม 2562 23,888
05 - 09 มีนาคม 2562 23,888
06 - 10 มีนาคม 2562 23,888
07 - 11 มีนาคม 2562 23,888
08 - 12 มีนาคม 2562 23,888
09 - 13 มีนาคม 2562 24,888
10 - 14 มีนาคม 2562 24,888
11 - 15 มีนาคม 2562 24,888
12 - 16 มีนาคม 2562 24,888
13 - 17 มีนาคม 2562 24,888
14 - 18 มีนาคม 2562 24,888
15 - 19 มีนาคม 2562 24,888
16 - 20 มีนาคม 2562 24,888
17 - 21 มีนาคม 2562 24,888
18 - 22 มีนาคม 2562 24,888
19 - 23 มีนาคม 2562 24,888
20 - 24 มีนาคม 2562 24,888
21 - 25 มีนาคม 2562 24,888
22 - 26 มีนาคม 2562 24,888
23 - 27 มีนาคม 2562 24,888
24 - 28 มีนาคม 2562 24,888
25 - 29 มีนาคม 2562 24,888
26 - 30 มีนาคม 2562 24,888