โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1565 ครั้ง

OSAKA TOKYO SHIRAKAWAGO&FUJI

รหัสทัวร์ : XWCA1-HYKIX

อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น บุปเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / หมู่บ้านชิราคาวาโกะ / ทาคายาม่าจิยะ / ลิตเติ้ล / เกียวโต กิฟุ / โอชิโนะ ฮัคไค / ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / ลานสกีฟูจิเท็น / วัดอาซากุสะ / ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ ย่านฮาราจูกุ ย่านชินจุกุ
  •  เริ่มต้น 21,987.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น

- เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้
- บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX เพื่อสะดวกในการเดินทาง
- หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese Set
- ถ่ายรูปด้านนอก ทาคายาม่า จินยะ
- เดินชมหมู่บ้าน Little Kyoto หรือเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- พักที่ GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5
- สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
- เยี่ยมชมศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
- เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิดที่ DUTY FREE
- พักที่ NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรือเทียบเท่า
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูมื้อพิเศษขาปูยักษ์
- หลังอาหารค่ำ เชิญผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- สัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น ด้วยการสาธิตการชงชา แบบญี่ปุ่น
- นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ
- เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี
- วัดอาซากุสะ
- อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ
- ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
- ช้อปปิ้งย่าน JTC DUTY FREE
- ช้อปปิ้งย่าน อิออนทาวน์
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
- เดินทางกลับสู่ปะเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 24,987
30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2561 24,987
05 - 09 ธันวาคม 2561 31,987
07 - 11 ธันวาคม 2561 31,987
12 - 16 ธันวาคม 2561 29,987
14 - 18 ธันวาคม 2561 29,987
19 - 23 ธันวาคม 2561 29,987
21 - 25 ธันวาคม 2561 29,987
26 - 30 ธันวาคม 2561 31,987
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 35,987
02 - 06 มกราคม 2562 28,987
04 - 08 มกราคม 2562 28,987
09 - 13 มกราคม 2562 28,987
11 - 15 มกราคม 2562 28,987
16 - 20 มกราคม 2562  ̶2̶9̶,̶9̶8̶7̶  21,987
18 - 22 มกราคม 2562  ̶2̶9̶,̶9̶8̶7̶  21,987
23 - 27 มกราคม 2562 28,987
25 - 29 มกราคม 2562 28,987
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 28,987
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562 28,987
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 28,987
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 28,987
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 28,987
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 29,987
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 28,987
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 28,987
27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 29,987
01 - 05 มีนาคม 2562 31,987
06 - 10 มีนาคม 2562 31,987
08 - 12 มีนาคม 2562 31,987
13 - 17 มีนาคม 2562 31,987
15 - 19 มีนาคม 2562 31,987
20 - 24 มีนาคม 2562 33,987
22 - 26 มีนาคม 2562 33,987