โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 59 ครั้ง

HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว

หมู่บ้านราเมน / พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION / โทมิตะ ฟาร์ม / ซิกิไซโนะ โอกะฟาร์ม / ซัปโปโร หรือ Takino Suzuran Park / คลองโอตารุ / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี / นาฬิกาไอน้ำโบราณ / ศาลเจ้าฮอกไกโด / ช้อปปิ้ง JTC DUTY FREE, ถนนทานุกิโคจิ / อาบน้ำแร่ออนเซ็น

ราคาเริ่มต้น
27,777
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บนเครื่อง

สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน - เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION - อาบน้ำแร่ออนเซ็น

- เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ
- อิสระอาการกลางวันตามอัธยาศัย ด้วย เมนู ราเมน
- เดินทางสู่เมืองคามิคาว่า ชมความสวยงามของน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาว่า ไฮไลท์ โดยสร้างให้เป็นโลกน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิภายในต่ำถึง -40 องศาเซลเซียส
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
- สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับการแช่ออนเช็นธรรมชาติ ผ่านความร้อนใต้พิภพ

โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะ โอกะฟาร์ม – ซัปโปโร

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองฟุราโนะ เที่ยวชมโทมิตะฟาร์ม สวนสวยแห่งนี้ปลูกโดยครอบครัวโทมิตะที่ได้มีการสืบทอดมากว่า 70 ปี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสวนสวยอีกหนึ่ง ณ เนิน 4 ฤดูแห่งดอกไม้หลากสี Hill of Seasonal Colors หรือ ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม ชมทุ่งดอกไม้ชิดิไซ  หรือ The Hill of Seasonal Colors มีวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ ทุ่งดอกไม้ในรูปแบบพาโนรามา
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า


กรณี หมดฤดูกาลชมดอกไม้แล้ว จะพาคณะเดินทางไปตามโปรแกรมด้านล่างนี้แทน

Takino Suzuran Park - โรงงานช็อกโกแลต - โรงงานเบียร์ซัปโปโร

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สวน Takino Suzuran Park โดดเด่นด้วยปฎิมากรรมกองหินจำลอง STONEHENGE จากหมู่เกาอีสเตอร์ ชมหินแกะสลักรูปโมอายที่เรียงรายรอคอยต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ทุกๆฤดูกาล
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมโรงงานช็อคโกแลตอิชิ
- เดินทางสู่โรงงานเบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมซากุระตามฤดูกาล - JTC DUTY FREE - ถนนทานุกิโคจิ

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองโอตารุ ชมคลองโอตารุ หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
- ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง
- ชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ ตั้งอยู่ด้านหน้าของตัวอาคาร
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมศาลเจ้าฮอกไกโด ปัจจุบันมีการสักการะเทพสี่องค์ และยังคงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ้ง เริ่มตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่นๆ
- เดินทางสู่ JTC DUTY FREE อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีทั้ง  เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย
- ชมถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม
- อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และเย็น
- พักที่ T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

สนามบินชิโตเซะ – สนามบินดอนเมือง

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ สู่สนามบินนานาชาติดอนเมือง บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
09 - 14 พฤษภาคม 2561 30,999
16 - 21 พฤษภาคม 2561  ̶3̶0̶,̶9̶9̶9̶  24,999
23 - 28 พฤษภาคม 2561 30,999
30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2561  ̶2̶8̶,̶9̶9̶9̶  19,999
06 - 11 มิถุนายน 2561 27,777
13 - 18 มิถุนายน 2561 28,999
20 - 25 มิถุนายน 2561 29,999
27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 31,999
04 - 09 กรกฎาคม 2561 31,999
25 - 30 กรกฎาคม 2561 33,999
01 - 06 สิงหาคม 2561 29,999
08 - 13 สิงหาคม 2561 33,999
15 - 20 สิงหาคม 2561 30,999
22 - 27 สิงหาคม 2561 30,999
29 ส.ค. - 03 ก.ย. 2561 30,999
05 - 10 กันยายน 2561 30,999
12 - 17 กันยายน 2561 30,999
19 - 24 กันยายน 2561 30,999
26 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 32,999
03 - 08 ตุลาคม 2561 32,999