โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

ผู้เข้าชม : 61 ครั้ง

Hilight of Malaysia

สัมผัสอากาศบริสุทธ์ที่ปีนังฮิลล์ / เยี่ยมชมมหานครแห่งอนาคต ปุตราจายา / ชมเมืองในหมอก เก็นติ้งไฮแลนด์ / สัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติเย็นสดชื่นคาเมร่อนไฮแลนด์

ราคาเริ่มต้น
8,999
ประเทศ
มาเลเซีย
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง

- เหินฟ้าสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา และเดินทางสู่ปีนังประเทศมาเลเซีย
- ชมวัดไชยมังคลาราม นมัสการพระพุทธไสยาสน์
- ชมวัดธรรมิการาม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่อยู่ตรงข้ามกัน
- ชมศิลปะกำแพงที่ไม่เหมือนใครย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” ที่เล่าเรื่องย่านเมืองเก่าได้อย่างมีชีวิตชีวาและลงตัว
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Cititel Penang Hotel หรือเทียบเท่า 3.5 ดาว

ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ด้วยกัน คือ แบบ จีน ไทย และพม่า และเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง 
- ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า
- เดินทางสู่ปีนังฮิลล์  สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 823 เมตร ด้วยความสูงระดับนี้ จึงทำให้อากาศเย็นสบาย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซึ่งมีความงดงาม
- รับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT
- พักที่ Heritage Hotel หรือเทียบเท่า 3.5 ดาว

คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- ชมน้ำตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหลลงสู่สระน้ำมีความสูง 25 เมตร
- เลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชายี่ห้อ BOH หรือ Best of Highlands
- แวะชมฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม
- ชมไร่สตรอเบอรี่ ซึ่งออกผลตลอดปี สามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางต่อสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland
- นั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น
- รับประทานอาหารมื้อเย็น
- พักที่ โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า 3 ดาว

วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – กรุงเทพ

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส
- นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา
- พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง
- แวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร
- เดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์
- แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร
- แวะชมมัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย
- แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม
- ชมพระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย
- ผ่านชมอาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี
- บินลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
22 - 25 มิถุนายน 2561  ̶1̶2̶,̶9̶9̶9̶  8,999
13 - 16 กรกฎาคม 2561  ̶1̶2̶,̶9̶9̶9̶  8,999
20 - 23 กรกฎาคม 2561  ̶1̶2̶,̶9̶9̶9̶  8,999
27 - 30 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชมน์พรรษาฯ 12,999
10 - 13 สิงหาคม 2561 วันแม่ 11,999
17 - 20 สิงหาคม 2561 9,999
31 ส.ค. - 03 ก.ย. 2561 9,999
07 - 10 กันยายน 2561 9,999
21 - 24 กันยายน 2561 9,999
05 - 08 ตุลาคม 2561 9,999
12 - 15 ตุลาคม 2561 วันสวรรคตในหลวง 10,999
20 - 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช 10,999
26 - 29 ตุลาคม 2561 9,999
07 - 10 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ 10,999
13 - 16 ธันวาคม 2561 9,999
20 - 23 ธันวาคม 2561 9,999
27 - 30 ธันวาคม 2561 10,999
28 - 31 ธันวาคม 2561 วันปีใหม่ 10,999
29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 วันปีใหม่ 12,999
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 วันปีใหม่ 12,999
31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2562 วันปีใหม่ 11,999