โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 151 ครั้ง

ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ / สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ / ลิตเติ้ลเอโดะ / วัดอาซากุสะ / ผ่านชมโตเกียวสกายทรี / ช้อปปิ้งชินจูกุ / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ / ดินเนอร์ขาปูยักษ์ / FREE WIFI ON BUS

ราคาเริ่มต้น
15,888
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ เมืองซาวาระ เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ่าน มีชื่อเรียกว่า เอโดะน้อย Little Edo ได้รับการรักษาและบูรณะที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว
- เดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ทุ่งดอกไม้สีม่วง ณ สวนยากิซะกิและสวนโออิชิ สวนสวยที่เต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์เต็มท้องทุ่งกว้าง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบสีน้ำเงินเข้มตัดกันพอดีกับทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงเข้มสวยงาม
- เดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ให้ได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
- พักที่ Fuji San Resort Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
- ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น นำขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่จะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้
- สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางไป ย่านโอไดบะ คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว
- ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง
- วัดนาริตะซัง ชินโชจิ เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ดินทางสู่ อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ
- อิสระเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
- ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
28-31 พฤษภาคม 2561 22,888
29 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2561 22,888
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561 22,888
31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561 22,888
01-04 มิถุนายน 2561 22,888
02-05 มิถุนายน 2561 22,888
03-06 มิถุนายน 2561 22,888
04-07 มิถุนายน 2561 19,888
05-08 มิถุนายน 2561 19,888
06-09 มิถุนายน 2561 22,888
07-10 มิถุนายน 2561 22,888
08-11 มิถุนายน 2561 22,888
09-12 มิถุนายน 2561 22,888
10-13 มิถุนายน 2561 22,888
11-14 มิถุนายน 2561 19,888
12-15 มิถุนายน 2561 21,888
13-16 มิถุนายน 2561  ̶2̶2̶,̶8̶8̶8̶  15,888
14-17 มิถุนายน 2561 22,888
15-18 มิถุนายน 2561 22,888
16-19 มิถุนายน 2561 22,888
17-20 มิถุนายน 2561 22,888
18-21 มิถุนายน 2561 19,888
19-22 มิถุนายน 2561 21,888
20-23 มิถุนายน 2561 22,888
21-24 มิถุนายน 2561 22,888
22-25 มิถุนายน 2561 22,888
23-26 มิถุนายน 2561 22,888
24-27 มิถุนายน 2561 22,888
25-28 มิถุนายน 2561 22,888
26-29 มิถุนายน 2561 22,888
27-30 มิถุนายน 2561 22,888
28 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561 22,888
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561 22,888
30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561 22,888