โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 149 ครั้ง

WoW Pink Moss Tokyo Fuji

ชมทุ่งดอกไม้อลังการพื้นพรมสีชมพู ทุ่งพิงค์มอสหรือทุ่งชิบะซากูระ / หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก / พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / โตเกียว / วัดอาซากุสะ / โอไดบะ / ห้างไดเวอร์ซิตี้ / ชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่ / ช้อปปิ้งชินจูกุ / วัดนาริตะ / ฟูจิออนเซ็น / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น

ราคาเริ่มต้น
18,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เดินทางสู่สนามบินนาริตะ 
- เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
- เดินทางเข้าสู่โตเกียว
- เดินทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ
- ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้
- ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
- เดินทางสู่ที่พักจังหวัดยามานาชิ ย่านทะเลสาบคาวากูจิโกะ
- รับประทานอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
- หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ / ออนเซ็น
- พักที่ Route Inn Kawagujiko / Fuji Garden Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ มีบ่อน้ำใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก
- เดินทางสู่ทุ่ง Pink Moss นำท่านชมทุ่งชิบะซากุระ
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว Experience Earthquake ทดสอบในห้องจำลองแผ่นดินไหวรับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ในห้องจำลองแบบต่างๆ
- เดินทางสู่เมืองหลวงโตเกียว
- เดินทางสู่วัดอาซากุสะ กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ
- เพลิดเพลินกับถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด
- ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว
- ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว
- อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ
- พักที่ Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 
- อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
- พักที่ Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ
- เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
- เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
- เดินทางถึง ท่าอาศยานดอนเมือง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ราคา
17 - 20 เมษายน 2561 22,900
18 - 21 เมษายน 2561 22,900
19 - 22 เมษายน 2561 23,900
20 - 23 เมษายน 2561 23,900
21 - 24 เมษายน 2561 23,900
22 - 25 เมษายน 2561 22,900
23 - 26 เมษายน 2561 22,900
24 - 27 เมษายน 2561 22,900
25 - 28 เมษายน 2561 22,900
26 - 29 เมษายน 2561 23,900
27 - 30 เมษายน 2561 25,900
28 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 25,900
29 เม.ย.- 02 พ.ค. 2561 25,900
30 เม.ย. - 03 พ.ค. 2561 25,900
03 - 06 พฤษภาคม 2561 25,900
04 - 07 พฤษภาคม 2561 25,900
10 - 13 พฤษภาคม 2561 21,900
11 - 14 พฤษภาคม 2561 21,900
17 - 20 พฤษภาคม 2561 19,900
18 - 21 พฤษภาคม 2561 21,900
24 - 27 พฤษภาคม 2561 19,900
26 - 29 พฤษภาคม 2561 22,900
31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2561 18,900