โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 184 ครั้ง

Happy Osaka Snow Wall

เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ / หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต / ปราสาทมัตสึโมโต้– เขื่อนคุโรเบะ / หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 / วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาทโอซาก้า / DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ / โรงแรม 3 ดาว / WIFI ON BUS

ราคาเริ่มต้น
25,999
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
สายการบิน
Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น
- รับประทานอาหารมื้อค่ำ SNACK BOX
- พักที่ GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้าน สไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese Set
- ถ่ายรูปด้านนอก ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่า เมืองทาคยาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี
- เดินชมหมู่บ้าน Little Kyoto หรือเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็น  หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน
- ชมความงดงามของปราสาทมัตสึโมโต้ นับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด ตัวปราสาทมีผนังที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- สัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เส้นทางสายอัลไพน์ทาเตยามะ-คุโรเบะ โดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ สู่สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น
- ชมยอดเขาทาเตยามะ มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ
- เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็น กำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese
- เดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
- โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่สถานีคุโรเบไดระ
- ชมเขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู YAKINIKU BUFFET (BBQ)
- พักที่ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ตามหาหุ่น Tetsujin 28 หรือหุ่นเหล็กหมายเลข 28 สัญลักษณ์ประจำเมืองโกเบหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 1995 มีความสูงถึง18 เมตร จัดตั้งอยู่ที่สวน Wakamatsu
- ชมวัดโทไดจิ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือไดบุตสึ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมบริเวณโดยรอบของปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน
- เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี JTC DUTY FREEเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกปลอดภาษี นานาชนิด
- ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย
- อิสระอาหารกลางวันเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
18 – 22 เมษายน 2561 32,999
25 – 29 เมษายน 2561 32,999
02 – 06 พฤษภาคม 2561 30,999
09 – 13 พฤษภาคม 2561 30,999
16 – 20 พฤษภาคม 2561 30,999
23 – 27 พฤษภาคม 2561 30,999
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561 30,999
06 – 10 มิถุนายน 2561 25,999
13 – 17 มิถุนายน 2561 29,999
20 – 24 มิถุนายน 2561 29,999
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 29,999