โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 134 ครั้ง

GRAND OSAKA TAKAYAMA-NARA

เทศกาลซากุระบานสะพรั่ง ชมความงามของดอกซากุระ / เยือนหมู่บ้านชิราคาวาโกะ / ชมโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / ปราสาทโอซาก้า / ช้อปปิ้ง ริงกุเอ้าท์เล็ต / แม่น้ำซาไก / วัดโทไดจิ / ชมความงามอุโมงค์ไฟ Nabana No Sato lllumination / พิเศษปิ้งย่างยากินิคุ+ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น
37,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เหินฟ้าสู่เมืองโอซาก้า บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบินคันไซ 
- พักที่ โรงแรม BELLEVUE GARGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- อิสระตามอัธยาศัยให้เลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า
- เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่โรงแรม BELLEVUE GARGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
- ชมศาลโทริอิ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดคินคะคุจิ หรือปราสาททอง
- เดินทางสู่เมืองนาโกย่า
- ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
- ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯอิออน จัสโก้
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่โรงแรม  HASHIMA HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมเทศกาลซากุระบานบริเวณแม่น้ำซาไก
- เดินทางสู่เมืองทาคายาม่า
- เดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
- เดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซึจิ
- เดินทางสู่เมืองกิฟุ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ
- พักที่โรงแรม  ENAKYO GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน

- บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองนารา 
- ชมวัดโทไดจิ 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ภูเขาโยชิโนะ ชมบรรยากาศของซากุระที่บานสะพรั่ง
- ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ย่านชินไซบาชิ
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า
- เดินทางสู่สนามบินคันไซ

 

- เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
27 มี.ค. – 01 เม.ย.  2561 37,900
28 มี.ค. – 02 เม.ย.  2561 37,900
03 – 08 เมษายน  2561 39,900
04 – 09 เมษายน  2561 40,900
10 – 15 เมษายน  2561 50,900
11 - 16 เมษายน  2561 50,900
12 – 17 เมษายน  2561 50,900