โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 139 ครั้ง

ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนอู / ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิว ณ วัดแชกงหมิว / ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิงซาจุ่ย / ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำตระการตา Mangrove Groove / ช้อปปิ้งถนนคนเดินย่าน ตลาดตงเหมิน / อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ซีฟู๊ด+เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง / แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

ราคาเริ่มต้น
9,999
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Royal Jordanian
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น

- ออกเดินทางสู่ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- บริการอาหารเย็น Set Box
- พัก Century Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เซินเจิ้น - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ - หยก - โชว์ม่านน้ำ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เที่ยวชมบรรยากาศเซินเจิ้น
- เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ
- แวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน, เยื่อไผ่, บัวหิมะ และหยก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ด
- เดินทางสู่วัดกวนอู เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเซินเจิ้นนิยมขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน สักการะขอพระเทพเจ้ากวนอู เป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ
- เดินทางสู่ตลาดตงเหมิน แหล่งช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นของชาวจีน อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และอื่นๆ อีกมากมาย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
- ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน้ำ การแสดงที่นำเอา แสงเลเซอร์ สี เสียง และม่านน้ำมาผสมผสานกันด้วยเทคนิคและทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก
- พักที่ Century Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ  

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่วัดแชกง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล
- นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ
- เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทงสู่ถนนนาธาน เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 07 เมษายน 2561 10,999
26 - 28 เมษายน 2561 9,999
29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 9,999
29 - 31 พฤษภาคม 2561 9,999
12 - 14 กรกฎาคม 2561 9,999