โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 192 ครั้ง

TOKYO FUJI IBARAKI วิสทีเรีย

เทศกาลชมดอกไม้ ดอกวิสทีเรีย และ ชิบะซากุระ / วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี / สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ / ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน / นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ / ช้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ / ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ / ดินเนอร์ขาปูยักษ์ / FREE WIFI ON BUS

ราคาเริ่มต้น
25,888
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว
- ช้อปปิ้งถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
- ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
- ชมศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน เป็นสถานที่ชมดอกวิสทีเรียยอดนิยมในโตเกียว ภาพสะพานไทโคะบาชิคู่กับดอกวิสทีเรียสีม่วง เป็นภาพที่สวยงามในแบบฉบับของญี่ปุ่นโดยแท้
- ชมเทศกาลชมดอกวิสทีเรีย ซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดงไฟไลท์อัพในตอนกลางคืนแล้ว ยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการชิมของอร่อยที่มาออกร้านภายในงานมากมายอีกด้วย
- เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรม และมีสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมจำหน่าย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
- พักที่ โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน
- ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ชมความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น
- เดินทางสู่ทุ่งดอกพิงค์มอส เดินชมต้นชิบะซากุระที่มีอยู่อยู่นับแสนต้น ปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
-  เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ที่พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่สวนไคราคุเอน ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น สามารถเดินชมได้ตลอดปีเพราะจะมีการเปลี่ยนต้นไม้ให้เข้ากับฤดู
- นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
- ช้อปปิ้ง ณ AMI PREMIUM OUTLET ซึ่งภายในมี 100 ร้านค้าของแบรนด์ที่มีคุณภาพ จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ Tsukuba Onsen Hotel หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองซาวาระ อิสระชมเมืองตามอัธยาศัย
- อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ตลาดอะเมโยโกะ ปัจจุบันมีสินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
- เดินทางไปย่านโอไดบะ แหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว 
- ชมหุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง หน้าห้างไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
23 - 27 เมษายน 2561 25,888
24 - 28 เมษายน 2561 28,888
25 - 29 เมษายน 2561 28,888
26 - 30 เมษายน 2561 28,888
27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 30,888
28 เม.ย. - 02 พ.ค. 2561 29,999
29 เม.ย. - 03 พ.ค. 2561 29,999
30 เม.ย.  04 พ.ค. 2561 29,999
02 - 06 พฤษภาคม 2561 29,999
03 - 07 พฤษภาคม 2561 29,999