โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

ผู้เข้าชม : 98 ครั้ง

RUSSIA SHOCK PRICE

มอสโคว์ ซากอร์ส เที่ยวรัสเซียง่ายๆ ในราคาสบายกระเป๋า / พิเศษ!! นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Sledge ตุลยหิมะ / มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ / พระราชวังงเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาเมอร์เมอรี่ / จัตุรัสแดง / วิหารเซต์บาซิล / สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ / ห้างสรรพสินค้ากุม / ช้อปปิ้งถนนอารบัต / อนุสรณ์สถานเลนิน / เนินเขาสแปร์โรว์ / โบสถ์ นิว เยรูซาเร็ม

ราคาเริ่มต้น
29,999
ประเทศ
รัสเซีย
ระยะเวลา
6วัน 3คืน
สายการบิน
Qatar Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน
- เดินทางสู่ถนนอารบัต ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
- ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ชมจัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
- ชมวิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
- ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- พักที่ SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม สถานที่นี้นำความเชื่อมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ำอิสตรา เป็นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป สนุกสนาน กับน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมากที่สามารถเลือกซื้อและต่อรองราคา
- อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
20 – 25 มกราคม 2561 29,999
23 – 28 มกราคม 2561 29,999
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561 29,999
03 – 08 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 29,999