โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 54 ครั้ง

สบายพาเพลิน Sun moon lake

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา / ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง / ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน / เมนูพิเศษ..สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด

ราคาเริ่มต้น
12,992
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

- ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
- รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (McDonald’s)
- เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหนานโถว
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดจงไถฉาน วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ก่อสร้างขึ้นจากพลังแรงศรัทธาเลื่อมใสของเหล่าศิษยานุศิษย์และประชาชนที่ร่วมกันบริจาค
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกัน
- เดินทางสู่วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์ (ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
- ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ CU  HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่เมืองไทเป
- เลือกซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้
- ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO เมนูสุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน
- แวะช้อปปิ้งร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น
- ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่นของไต้หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้าน
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- พักที่ G7 HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมือง และมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน)
- แวะชมร้านเครื่องสำอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่สามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้
- ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน 
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้
- พักที่ HOTEL J หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
03 – 07 มกราคม 2561 15,995
04 – 08 มกราคม 2561 15,995
05 – 09 มกราคม 2561 13,995
60 – 10 มกราคม 2561 12,992
70 – 11 มกราคม 2561 13,991
08 – 12 มกราคม 2561 13,991
10 – 14 มกราคม 2561 15,995
11 – 15 มกราคม 2561 16,995
13 – 17 มกราคม 2561 14,992
14 – 18 มกราคม 2561 13,991
15 – 19 มกราคม 2561 13,991
16 – 20 มกราคม 2561 14,992
17 – 21 มกราคม 2561 15,995
18 – 22 มกราคม 2561 15,995
19 – 23 มกราคม 2561 15,995
20 – 24 มกราคม 2561 14,992
21 – 25 มกราคม 2561 13,991
22 – 26 มกราคม 2561 13,991
23 – 27 มกราคม 2561 14,992
24 – 28 มกราคม 2561 15,995
25 – 29 มกราคม 2561 15,995
26 – 30 มกราคม 2561 15,995
27 – 31 มกราคม 2561 14,992
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561 13,991
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2561 13,991
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 14,992
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 15,995
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 15,995
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 15,995
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2561 14,992
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2561 13,991
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2561 13,991
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 15,995
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 15,995
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 15,995
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 15,995
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 15,995
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 15,995
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 15,995
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 15,995
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 14,992
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561 14,992
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561 14,992
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 14,992
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561 14,992
01 – 05 มีนาคม 2561 16,995
02 – 06 มีนาคม 2561 15,995
03 – 07 มีนาคม 2561 14,992
04 – 08 มีนาคม 2561 13,991
05 – 09 มีนาคม 2561 13,991
06 – 10 มีนาคม 2561 14,992
07 – 11 มีนาคม 2561 15,995
08 – 12 มีนาคม 2561 15,995
09 – 13 มีนาคม 2561 15,995
10 – 14 มีนาคม 2561 14,992
11 – 15 มีนาคม 2561 13,991
12 – 16 มีนาคม 2561 13,991
13 – 17 มีนาคม 2561 14,992
14 – 18 มีนาคม 2561 15,995
15 – 19 มีนาคม 2561 15,995
16 – 20 มีนาคม 2561 15,995
17 – 21 มีนาคม 2561 14,992
18 – 22 มีนาคม 2561 13,991
19 – 23 มีนาคม 2561 14,992
20 – 24 มีนาคม 2561 14,992