โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 102 ครั้ง

สบายพาเพลิน Sun moon lake

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา / ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง / ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน / เมนูพิเศษ..สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด

ราคาเริ่มต้น
9,999
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

- เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน 
- รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (McDonald’s)
- เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหนานโถว
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชิมชาอู่หลงต้นตำหรับยอดนิยมสำหรับคนรักสุขภาพ
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกัน
- เดินทางสู่วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์ (ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป
- กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
- ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ CU  HOTEL หรือเทียบเท่า

ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต


- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่เมืองไทเป
- เลือกซื้อของฝากที่ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้
- ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO เมนูสุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน
- แวะช้อปปิ้งร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น
- ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่นของไต้หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้าน
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- พักที่ G7 HOTEL หรือเทียบเท่า

ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป  101 – (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมือง และมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน)
- แวะชมร้านเครื่องสำอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่สามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้
- ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน 
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้
- พักที่ HOTEL J หรือเทียบเท่า

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

- รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดราคา ราคา
01 - 05 มิถุนายน 2561 14,991
02 - 06 มิถุนายน 2561 14,991
03 - 07 มิถุนายน 2561 14,991
04 - 08 มิถุนายน 2561 14,991
05 - 09 มิถุนายน 2561 14,991
06 - 10 มิถุนายน 2561 14,991
07 - 11 มิถุนายน 2561 14,991
08 - 12 มิถุนายน 2561 14,991
09 - 13 มิถุนายน 2561 14,991
10 - 14 มิถุนายน 2561 14,991
11 - 15 มิถุนายน 2561 14,991
12 - 16 มิถุนายน 2561 14,991
13 - 17 มิถุนายน 2561 14,991
14 - 18 มิถุนายน 2561 14,991
15 - 19 มิถุนายน 2561 14,991
16 - 20 มิถุนายน 2561 14,991
17 - 21 มิถุนายน 2561  ̶1̶4̶,̶9̶9̶1̶  9,999
18 - 22 มิถุนายน 2561  ̶1̶4̶,̶9̶9̶1̶  9,999
19 - 23 มิถุนายน 2561 14,991
20 - 24 มิถุนายน 2561 14,991
21 - 25 มิถุนายน 2561 14,991
22 - 26 มิถุนายน 2561 14,991
23 - 27 มิถุนายน 2561 14,991
24 - 28 มิถุนายน 2561 14,991
25 - 29 มิถุนายน 2561 14,991
26 - 30 มิถุนายน 2561 14,991
27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 14,991
28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 14,991
29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 2561 14,991