โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 113 ครั้ง

SAY LOVE NAGOYA

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม / หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน / ปราสาทกุโจฮะจิมัง สัญลักษณ์แห่งเมืองกุโจ / วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี / ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ / Mitsui Outlet แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก / ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น
35,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Japan Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชุบุ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น  บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิมสไตล์กัสโช-สึคุริ 
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Best Western Takayama Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ปราสาทกุโจฮะจิมัง สัญลักษณ์แห่งเมืองกุโจ ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทลำดับที่หกของไดเมียวเอนโด
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองนาโกย่า
- อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ เป็นย่านการค้าที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองนาโงย่า
- พักที่ Castle Plaza Nagoya ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเกียวโต
- ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
- เดินทางสู่วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย
- อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้ำชา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน
- เดินทางสู่วัดคินคะคุจิ หรือบางทีเราก็เรียกว่าวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต มีตำนานเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอิกคิวซัง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่  MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำและร้านอาหารญี่ปุ่น
- อิสระอาหารเย็นเพื่อให้ท่านสะดวกในการช้อปปิ้ง
- พักที่ Castle Plaza Nagoya ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
22 – 26 มีนาคม 2561 35,900
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 35,900