โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 140 ครั้ง

ZHANGJIAJIE SPRING FEVER

สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / นั่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน / ข้ามสะพานแก้วยาวที่สุดที่ในโลก ณ แกรนด์แคนยอน / นั่งกระเช้าชมธรรมชาติยาวที่สุดในโลก / ชมความยิ่งใหญ่ของถ้ำประตูสวรรค์ / ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย, หวงซิงลู่ / เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, สุกี้เห็ด

ราคาเริ่มต้น
12,777
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เหินฟ้าสู่สนามบินฉางซา ประเทศจีน มีบริการอาหารขณะเดินทาง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HUAJING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย
- เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจากโรงงานคุณภาพในท้องถิ่นตามอัธยาศัย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
- พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอน ที่มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจี๊จั้ม และซิบไลน์ให้ท้าทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย
- แวะร้านนวดฝ่าเท้า ชมการสาธิตการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ
- เดินทางสู่ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู อาหารไทย
- พักที่ STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ
- เดินทางสู่ร้านหยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูสุกี้เห็ด
- นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก
- ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก ซึ่งมีระยะทางอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน
- เดินทางผ่านเส้นทางที่ 99 โค้งสู่ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์
- เดินทางสู่ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
- พักที่ STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ร้านใบชา สวรรค์ของคนรักชา ชิมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เช่นชาอู่หลงของปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชาอื่นๆ
- เดินทางเข้าสู่เมืองฉางซา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฉางซา อิสระเดินชมหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้ตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 – 04 มีนาคม 2561 12,777
02 – 05 มีนาคม 2561 12,777
09 – 12 มีนาคม 2561 12,777
16 – 19 มีนาคม 2561 12,777
23 – 26 มีนาคม 2561 12,777
30 มี.ค. – 02 เม.ย.2561 12,777
06 – 09 เมษายน 2561 15,777
12 – 15 เมษายน 2561 19,777
13 – 16 เมษายน 2561 19,777
27 – 30 เมษายน 2561 13,777
28 เม.ย. – 01 พ.ค.2561 17,777
04 – 07 พฤษภาคม 2561 12,777
11 – 14 พฤษภาคม 2561 14,777
25 – 28 พฤษภาคม 2561 12,777
26 – 29 พฤษภาคม 2561 15,777
01 – 04 มิถุนายน 2561 12,777
22 – 25 มิถุนายน 2561 12,777