โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 105 ครั้ง

SHAKE IN OSAKA TAKAYAMA

เทศกาลแสงสี Nabana No Sato / เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ / สนุกสุดฟินกับการเล่นสกีและหิมะ / ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ / วัคินคะคุจิ / ลิตเติ้ลโตเกียว / เมืองเก่าซันมาชิซึจิ / ปราสาทโอซาก้า / ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปคู่ป้าย "กูลิโกะ" / ช้อปปิ้งห้างอิออน / พิเศษ แช่น้ำร้อนออนเซ็น อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง "ยากินิคุ"

ราคาเริ่มต้น
29,999
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- เหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- พักที่ โรงแรม Hotel Plaza Kobe / Hotel Suave Kobe Asuta หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- อิสระตามอัธยาศัย เลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนั่งรถไฟ อาทิ

1) ชินไซบาชิ
2) โอซาก้า อะควอเรี่ยม
3) วัดชิเท็นโนจิ
4) หรือซื้อแพคเกจยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชำระเพิ่มท่านละ 2,700 บาท
- อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม Hotel Plaza Kobe/ Hotel Suave Kobe Asutaหรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า มากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม
- ชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล
- ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL / OGAKI FORUM HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- สนุกสนานไปกับลานสกี เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย
- เที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว
- เดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาวะโกะ พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงคว ามเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง
- ชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! ปิ้งย่างยากินิกุ
- หลังอาหาร ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
- พักที่ โรงแรม ENAKYO GRAND HOTEL / ENAKYO KOKUSAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมบริเวณโดยรอบของปราสาทโอซาก้า สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ย่าน ชินไซบาชิ
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

- เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
09 – 14 มกราคม 2561 29,999
16 – 21 มกราคม 2561 30,999
17 – 22 มกราคม 2561 30,999
23 – 28 มกราคม 2561 30,999
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 29,999
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561 30,999
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 30,999
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 30,999
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 31,999
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 30,999
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 30,999
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2561 30,999
06 – 11 มีนาคม 2561 30,999
07 – 12 มีนาคม 2561 30,999