โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 76 ครั้ง

WINTER OSAKA TAKAYAMA

เที่ยว 2 เมืองใหญ่ เยือนหมู่บ้านชิราคาวาโกะ / วัดคินคะคุจิ / ฟูชิมิอินาริ / ที่ทำการเมืองทาคายาม่า / ปราสาทโอซาก้า / ช้อปปิ้งสุดมันส์ชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ต / อิ่มไม่อั้น ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ

ราคาเริ่มต้น
33,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- เหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
- พักที่ โรงแรม KOBE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส วัดใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว
- สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้
- เดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง ดื่มด่ำกับความสะอาดใสของสระน้ำที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม
- ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ 
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม  ROUTE INN HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรือระดับเดียวกัน

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เที่ยวชมเมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่าลิตเติ้ลเกียวโต
- เดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาวะโกะ พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี
- เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ
- พักที่ โรงแรม GUIYOKOGEN HOTEL / GIFU GRAND HOTEL / หรือระดับเดียวกัน
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางชมบริเวณโดยรอบของปราสาทโอซาก้า สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน
- ช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย
- เดินทางสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
- เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 – 05 ธันวาคม 2560 34,900
07 – 11 ธันวาคม 2560 34,900
08 – 12 ธันวาคม 2560 34,900
09 – 13 ธันวาคม 2560 34,900
14 – 18 ธันวาคม 2560 33,900
15 – 19 ธันวาคม 2560 33,900
16 – 20 ธันวาคม 2560 33,900
21 – 25 ธันวาคม 2560 39,900
22 – 26 ธันวาคม 2560 41,900
23 – 27 ธันวาคม  2560 41,900
27 – 31 ธันวาคม  2560 43,900
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 49,900
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 49,900
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 49,900