โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 109 ครั้ง

พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม

สักการะพระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมเจดีย์ชเวดากอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมพระราชวังไม้สักชเวนาจอง ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องเรือทะเลสาบอินเล / สักการะพระบัวเข็ม / ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชมวัดกุโสดอ / เมนูพิเศษ กุ้งเผาแม่น้ำ

ราคาเริ่มต้น
24,900
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - วัดกุสินารา - เขามัณฑะเลย์
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง 
- ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2
- เดินทางไปพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีต อ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง
- ชมวัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5
- แวะวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
- เดินทางสู่เขา Mandalay Hill จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
- บริการอาหารค่ำเมนูพิเศษ  กุ้งแม่น้ำเผา
- พักที่ โรงแรมระดับ 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - มัณฑะเลย์ - พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวชานดอร์  - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
- นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
- เดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ (โดยเครื่องบิน) พร้อมรับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX
- ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่
- ชมวัดอนันดา เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- ชมวัดมนุหา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือเครื่องเขิน ซึ่งยอมรับ กันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า
- เที่ยววัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม
- ชมวัดติโลมินโล มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม
- ชมวิหารธรรมยันจี สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป
- เดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
- พักที่ โรงแรมระดับ 4 ดาว SU TIEN SAN HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่า

พุกาม - เฮโฮ - รัฐฉาน - ทะเลสาบอินเล - วัดพองดออู - ชมสวนเกษตรลอยน้ำ - หมู่บ้านทอผ้าอินปอ - วัดแมวลอดห่วง
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางต่อสู่เมืองตองยี (โดยเครื่องบิน)
- ชมทะเลสาบอินเล ลงเรือยนต์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน พบการพายเรือด้วยเท้า
ข้างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินตา
- ชมตลาด 5 วัน (ตลาดเหยาม่า) ซึ่งเป็นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไม่ซ้ำกัน เลือกซื้อของที่ระลึกกลับบ้าน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลางทะเลสาบอินเล
- เที่ยวชมวัดพองดออู พระพุทธรูป 5 องค์นี้ (พระบัวเข็ม) ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆรอบทะเลสาบ
- ชมหมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำเส้นใยบัวมาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ
- ชมวัดแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี
- เดินทางไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และแปลงสวนผักลอยน้ำ
- วัดแมวลอดห่วง Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก
- บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- พักที่ SKY LAKE INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอินเล (หรือเทียบเท่า)

  เฮโฮ - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่มัณฑะเลย์ (โดยเครื่องบิน)
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
23 - 26 พฤศจิกายน 2560 24,900
30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 24,900
02 - 05 ธันวาคม 2560 27,900
08 - 11 ธันวาคม 2560 26,900
14 - 17 ธันวาคม 2560 24,900
21 - 24 ธันวาคม 2560 25,900
29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2561 27,900
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2561 27,900
31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2561 26,900
04 - 07 มกราคม 2561 24,900
11 - 14 มกราคม 2561 24,900
18 - 21 มกราคม 2561 24,900
25 - 28 มกราคม 2561 24,900
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 24,900
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 24,900
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 24,900
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 24,900
01 - 04 มีนาคม 2561 24,900
08 - 11 มีนาคม 2561 24,900
15 - 18 มีนาคม 2561 24,900
22 - 25 มีนาคม 2561 24,900
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 24,900
05 - 08 เมษายน 2561 24,900
12 - 15 เมษายน 2561 24,900
13 - 16 เมษายน 2561 24,900
14 - 17 เมษายน 2561 24,900
19 - 22 เมษายน 2561 24,900
28 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 24,900