โปรแกรมทัวร์กัมพูชา

ผู้เข้าชม : 112 ครั้ง

พนมเปญ เสียมเรียบ

ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก / สักการะวัดพนม วัดสำคัยของรุงพนมเปญ / ชมปราสาทตาพรหม และชมความสวยงามของปราสาทบันทายศรี / ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม, ตลาดซาจ๊ะ / สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม / อิ่มอร่อยกับบึฟเฟ่ต์นานาชาติ / ชมโชว์อัปราที่งดงาม

ราคาเริ่มต้น
11,900
ประเทศ
กัมพูชา
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เดินทางสู่เมืองพนมเปญ
- เยือนอนุสาวรีย์อิสรภาพหรือ วิมานเอกราช อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นอนุสรณ์ถึงชาวกัมพูชาทั้งหญิงและชายที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติ
- เดินทางสู่วัดพนม เป็นวัดที่สำคัญมาก เป็นเขาที่สูงที่สุดในละแวกนี้
- เดินทางสู่คุกตวลสเลง คุกสมัยที่เขมรแดงครองประเทศ ดั้งเดิมคุกนั้นเป็นโรงเรียนมาก่อน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ
- เดินทางสู่พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล กลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษัตริย์กัมพูชา พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเสด็จประทับที่นี้นับแต่แรกสร้างใน ค.ศ. 1866
- สักการะพระเจดีย์เงินหรือ วัดพระแก้ว พื้นของอาคารปูลาดด้วยแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่น แต่ละแผ่นหนักมากกว่า 1 กิโลกรัม
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- หลังอาหารเดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดชาทะไม อิสระเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย
- พักที่ SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวกัมพูชาระหว่างเส้นทาง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่โตนเลสาบ ล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- กราบสักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2
- บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด
- ชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม
- เดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดซาจะ อิสระเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่เมืองนครธม
- เข้าชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์
- ชมปราสาทตาพรหม ปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง
- บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟต์
- ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์
- เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึงปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
25 - 27 พฤศจิกายน 2560 11,900
01 - 03 ธันวาคม 2560 12,900
08 - 10 ธันวาคม 2560 12,900
16 - 18 ธันวาคม 2560 12,900
22 - 24 ธันวาคม 2560 13,900
29 - 31 ธันวาคม 2560 13,900
30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 14,900
13 - 15 มกราคม 2561 11,900
27 - 29 มกราคม 2561 11,900
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 11,900
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 12,900
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 11,900