โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ผู้เข้าชม : 116 ครั้ง

FESTIVE ITALY SWISS FRANCE

ดูโอโม เอด มิลาโน ● ยอดเขาทิตลิส ● เวนิส ● ประตูชัยนโปเลียน ● สะพานไม้ชาเปล ● ถ้ำน้ำแข็ง ● หอไอเฟล ● พิเศษ!! ขึ้นกระเข้าชมวิวเขาทิตลิส ● พร้อมชิมอาหารขึ้นชื่อ!! หอยเอสคาโก้

ราคาเริ่มต้น
63,900
ประเทศ
ยุโรป
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
Singapore Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
- พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
- ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

สิงคโปร์ – มิลาน – วิหารเมืองมิลาน – แกลเลอรี เอ็มมานูเอล – ลูเซิร์น
- เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเพนซ่า กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี
- ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน
- ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
- ชมสิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศส
- ชมสะพานไม้ชาเปล ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง ลูเซิร์น
- อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
- พักที่ IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE  หรือเทียบเท่า

ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ขึ้นชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส
- ชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto)ที่ไม่เคยละลายมีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขาวิวพาโนรามา
- ข้ามแดนสู่ เมืองดิจอง  ประเทศฝรั่งเศส
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ IBIS GARE HOTEL , DIJON  หรือเทียบเท่า

ดิจอง – กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ มหานครปารีส
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ
- เดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพื่อช๊อปปิ้งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมาย
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หอยเอสคาโก้
- พักที่ IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า

ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด
- เข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเรียน
- ชมและถ่ายรูปคู่กับ  ประตูชัยนโปเลียน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- สัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
- ล่องเรือบาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ
- อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
- พักที่ IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า

สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สนามบิน
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
- เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
- ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคา
29 ธันวาคม 60 – 04 มกราคม 61 63,900