โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

ผู้เข้าชม : 131 ครั้ง

HILIGHT RUSSIA

หมู่บ้านซามี่ ★ ฮัสกี้ปาร์ค ★ เนินเขาสแปร์โรว์ ★ จัตุรัสแดง ★ วิหารเซนต์บาซิล ★ พระราชวังเครมลิน ★ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ★ ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์ ★ พิเศษ!! Hasky Sledge สุนัขลากเลื่อน

ราคาเริ่มต้น
67,900
ประเทศ
รัสเซีย
ระยะเวลา
7วัน 5คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)
- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
- ชมเมืองมอสโคว์ เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน
- เดินทางสู่ถนนอารบัต ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางสู่สนามบินเชเรเมเตียโว 
- ออกเดินทางสู่เมืองเมอร์มานสค์ 
- เดินทางถึงสนามบินเมอร์มานสค์ เมืองเมอร์มานสค์ ประเทศรัสเซีย
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
- สัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด พบกับ “แสงออโรร่า” หรือแสงเหนือ ปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตย์ปะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห้วงอวกาศ
- พักที่ AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่า

เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้านซามี่ ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย ที่ประกอบอาชีพล่าสัตว์ ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาว
- บริการอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ หมู่บ้านชาวซามี่
- เดินทางสู่ Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก
- นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมแสงออโรร่า ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด
- พักที่ AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่า

เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์ 
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมพิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น จัดแสดงเรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส์ ชนพื้นเมืองที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เข้าชมเรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ 
- เดินทางสู่สนามบินเมอร์มานสค์ บริการอาหารค่ำ ด้วยอาหารกล่อง
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์
- เดินทางถึงสนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์
- พักที่ KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล  ชมการแสดงละครสัตว์ 
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
- ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ชมจัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
- ชมวิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
- ชมห้างสรรพสินค้ากุม จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง
- ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- ชมการแสดงละครสัตว์ เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ
- พักที่ KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – SHOPPING VUGUS MEGA STORE   สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางสู่ ห้าง VEGUS MEGA STORE อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง
- เดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เดินทางถึงกรุงเทพฯ 
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
16 – 22 ธันวาคม 2560 67,900
22 – 28 มกราคม 2561 69,900
24 – 30 มกราคม 2561 69,900
29 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 69,900
03 – 09 กุมภาพันธ์ 2561 69,900
05 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 69,900
07 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 69,900
10 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 69,900