โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ผู้เข้าชม : 103 ครั้ง

Romance East Europe

ปราสาทนอยชวานสไตน์ ★ ซาร์ลบวร์ก ★ ฮัลสตัท ★ เชสกี้ ครุมลอฟ ★ ปราก ★ ปราสาทปราก ★ บูดาเปสต์ ★ เวียนนา ★ พระราชวังเชินบรุนน์ ★ พร้อมชิมอาหารขึ้นชื่อ ขาหมูเยอรมัน+ไส้กรอกเวียนนา+กูลาชซุป ★ พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูป

ราคาเริ่มต้น
64,900
ประเทศ
ยุโรป
ระยะเวลา
9วัน 6คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ
- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

กรุงเทพฯ - มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูค
- ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
- ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี
- ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
- เดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย
- ชมหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ RAMADA TIVOLI HOTEL , INNSBRUCK หรือเทียบเท่า

อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ซาร์ลบวร์ก
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่เมืองซาร์ลบวร์ก ประเทศออสเตรีย
- อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบนถนน Getreidegasse ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทั้งมีร้านค้าสินค้าแฟชั้นมากมาย
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า

ซาร์ลบวร์ก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมปราสาทครุมลอฟ ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางสู่กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
- เดินชมย่านช่างทองโบราณ ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจำหน่ายอยู่มากมาย
- เดินเล่นบนสะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- พักที่ DUO HOTEL , PRAGUE หรือเทียบเท่า

ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาว่า
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมปราสาทแห่งปราก ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918
- ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต
- ชมพระราชวังหลวง ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงบราติสลาวา เมืองหลวงของประเทศสโลวัก
- ผ่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก
- ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน ปราสาทบราติสลาวา ย่านมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ต่างๆ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- พักที่ FALKENSTEINER HOTEL , BRATISLAVA หรือเทียบเท่า

บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่กรุงบูดาเปสต์
- ชมกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี เป็นเมืองที่ทันสมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี
- ชมจัตุรัสวีรบุรุษ อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ
- ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ 
- ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการี ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูซุปกุลาซ
- พักที่ DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า

บูดาเปสต์ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ซิตี้ทัวร์
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
- ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์  แห่งราชวงศ์ฮับสบ
วร์ก ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
- อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- ชมถนนสายวงแหวน เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม
- ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สตีเฟ่นส์ สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา
- เชิญช๊อปปิ้งสินค้าในย่าน ถนนคาร์นท์เนอร์ ใจกลางกรุงเวียนนา สินค้านานาชนิด
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูไส้กรอกเวียนนา
- พักที่ ...

เวียนนา – สนามบินเวียนนา – โดฮา
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สนามบินเวียนนา
- ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
03 – 11 ธันวาคม 2560 64,900
25 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2560 69,900