โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ผู้เข้าชม : 99 ครั้ง

East Europe Super Save

เที่ยวยุโรป 3 ประเทศในราคาสุดประหยัด ★ เซสกี้ ครุมลอฟ ★ มิวนิค ★ จัตุรัสมาเรียน ★ ซาร์ลบวร์ก ★ ฮัลสตัท ★ เวียนนา ★ ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ ★ พระราชวังเชินบรุนน์ ★ ชิมอาหารขึ้นชื่อ ไว้กรอกเวียนนา

ราคาเริ่มต้น
39,999
ประเทศ
ยุโรป
ระยะเวลา
6วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินเวียนนา – เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – ศาลาว่าการ 
- ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
- ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
- ชมปราสาทครุมลอฟ เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงมิวนิค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันนี 
- ชมจัตุรัสมาเรียน ตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี 1638
- ชม ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
-ชมย่านการค้าโดยรอบ มาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าทางการเกษตร
- อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ง
- พักที่ NH HOTEL , MUNICH หรือเทียบเท่า

มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก ประเทศออสเตรีย
- ชมสวนมิราเบล สวนภายในพระราชวังเดิมที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์สีสันที่สวยงาม รูปปั้นและน้ำพุสไตล์บาร๊อค
- ชมบ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาวออสเตรียน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
- เดินทางสู่ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- พักที่ AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า

ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – โบสถ์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์นท์เนอร์ 
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 
- ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ชมถนนสายวงแหวน เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม 
- ชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก
- ชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สตีเฟ่นส์ 
- ช๊อปปิ้งสินค้าใน ย่านถนนคาร์นท์เนอร์  ใจกลางกรุงเวียนนา สินค้านานาชนิด
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ไส้กรอกเวียนนา)
- พักที่ ARION HOTEL , VIENNA หรือเทียบเท่า

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบินเวียนนา
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
- เดินทางสู่สนามบินเวียนนา
- ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
22  27 พฤศจิกายน 2560 39,999
03 – 08 ธันวาคม 2560 44,999
06 – 11 ธันวาคม 2560 44,999
13 – 18 ธันวาคม 2560 42,999
20 – 25 ธันวาคม 2560 45,999
24 – 29 ธันวาคม 2560 46,999