โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 95 ครั้ง

EASY LUXURY BAGAN - MANDALAY

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ★ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ★ ชมอาทิตย์อัสดงท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของทุ่งทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม ★ เที่ยว เมืองสกายน์ ชมวิวยอดดอยสกายน์ ★ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ★ เที่ยวเมืองมิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ★ ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ★ เมนูพิเศษ!!! กุ้งแม่น้ำเผา

ราคาเริ่มต้น
18,900
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Bangkok Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอร์ – วัดกุโสดอ – MANDALAY HILL
- คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย์
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
- ชมวิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง 
- ชมวัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 
- เดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Best Western Shwe Pyi Thar หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วิหารธรรมยันจี – วิหารติโลมินโล – ชเวกุจี – เจดีย์สัพพัญญู – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – เจดีย์ชเวซานดอว์ 
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ออกเดินทางสู่เมืองพุกาม
- ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม ชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม 
- ชมเจดีย์ชเวสิกอง มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า
- ชมวัดอนันดา ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกามมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นออกไปทั้ง4ด้าน
- ชมวิหารธรรมยันจี ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Bagan Airport  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

มัณฑะเลย์ –  เมืองมิงกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์พญาเธียรดาน – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง – เจดีย์อูมินทงแส่ – เมืองอังวะ 
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่มัณฑะเลย์
- เดินทางสู่เมืองมิงกุน โดยการ ล่องเรือทวนน้ำอิระวดี ชมความอลังการของการคีย์ สร้างเจที่จะสร้างให้ใหญ่ที่สุดในโลก 
- เยี่ยมชมเจดีย์พญาเธียรดาน ที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่า คือแกนกลางจักรวาล
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมเมืองสกายน์ ชมวิวยอดดอยสกายน์
- ชมเจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา
- ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Best Western Shwe Pyi Thar หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

นมัสการพระมหามัยมุนี – วัดกุสินารา – เมืองอมรปุระ – วัดมหากันดายง – สะพานไม้อูเบ็ง 
- นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่
- ร่วมทำบุญบูรณ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก
- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์
- ทำบุญที่วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า
- ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สัก1,208ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
- เดินทางสูสนามบินมัณฑะเลย์
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 – 08 ตุลาคม 2560 18,900
19 – 22 ตุลาคม 2560 19,900
02 – 05 พฤศจิกายน 2560 22,900
16 – 19 พฤศจิกายน 2560 24,900
07 – 10 ธันวาคม 2560 21,900
21 – 24 ธันวาคม 2560 23,900
29 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 2560 25,900
30 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 2560 25,900