โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 191 ครั้ง

HAPPY OSAKA KYOTO NARA จัดเต็ม

เที่ยวชิราคาวาโกะ ★ ชมปราสาทโอซาก้า ★ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ★ ตามหาหุ่นยนต์เหล็กหมายเลข28 ★ ไหว้พระขอพรวัดโทไดจิ ★ ดื่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคิโยมิสึ ★ พิเศษเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น

ราคาเริ่มต้น
28,999
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
สายการบิน
Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ - กิฟุ
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า
- บริการอาหารค่ำด้วย SNACK BOX 
- พักที่ GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ  ลิตเติ้ล เกียวโต – ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น
- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้าน สไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิมสไตล์กัสโชสึคุริ โครงสร้างของ บ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese Set
- ถ่ายรูปด้านนอก ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่า เมืองทาคยาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี
- เดินชม หมู่บ้าน Little Kyoto หรือเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็น  หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี
- บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชนิด พร้อมขาปูยักษ์แบบไม่อั้น
- พักที่ FRUIT FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า
- หลังอาหาร ผ่อนคลายกับ การแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (Onsen)

โกเบย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 - นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า
- บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- ตะลุยโกเบย่านคิตาโนะ ตามหาหุ่น Tetsujin 28 หรือหุ่นเหล็กหมายเลข 28 สัญลักษณ์ประจำเมืองโกเบหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 1995
- ชมวัดโทไดจิ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า ตัววิหารใหญ่ไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
- บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- ปล่อยอิสระตามอัธยาศัย ไกด์จะแนะนำเส้นทางที่ลูกค้าต้องการไป
          Option A : อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน อาทิ
             1) ตะลุยโกเบ ตามหาหุ่น Tetsujin 28
             2) ถนน Motomachi
             3) China Town
             4) ยอดเขารอกโกะ

             Option B : เลือกซื้อบัตรเที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท

- อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น
- พักที่ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน
- ซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ JTC DUTY FREE
- ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบ
- อิสระอาหารกลางวัน
- เดินทางสู่สนามบินคันไซ
- เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ
- ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 05 พฤศจิกายน 2560 28,999
08 - 12 พฤศจิกายน 2560 28,999
15 - 19 พฤศจิกายน 2560 28,999
22 - 26 พฤศจิกายน 2560 28,999
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 29,999
06 - 10 ธันวาคม 2560 32,999
13 - 17 ธันวาคม 2560 30,999
20 - 24 ธันวาคม 2560 30,999
27 - 31 ธันวาคม 2560 33,999
03 - 07 มกราคม 2560 29,999
10 - 14 มกราคม 2560 29,999
17 - 21 มกราคม 2560 29,999
24 - 28 มกราคม 2560 29,999
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2560 29,999
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 29,999
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 29,999
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 29,999
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2560 32,999
07 - 11 มีนาคม 2560 31,999
14 - 18 มีนาคม 2560 31,999
21 - 25 มีนาคม 2560 32,999