โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 127 ครั้ง

HAPPY TOKYO LOVE LOVE WINTER

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น ★ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ★ ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี ★ เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น

ราคาเริ่มต้น
24,999
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

 

 นาริตะ โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช็อปปิ้ง GOTEMBA PREMIUM OUTLETS – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น
 - เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี
- ชมวัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ Gotemba Premium Outlets อิสระเลือกซื้อของของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
- พักที่ NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรือเทียบเท่า
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกับเมนูมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์
- หลังอาหาร ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือลานสกีฟูจิเท็น  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – JTC DUTY FREE – ย่านชินจุกุ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5
**ช่วงฤดูหนาว กรณีที่ลานสกีมีปริมาณหิมะเพียงพอต่อการเล่นสกีและกิจกรรมบนพื้นหิมะ โปรแกรมจะเปลี่ยนจากขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 เป็นนำคณะไปสู่ลานสกีแทน**
- สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย
- เยี่ยมชมศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก
- เดินทางสู่ DUTY FREE เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA REST HOUSE HOTEL / NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ปล่อยอิสระตามอัธยาศัย ไกด์จะแนะนำเส้นทางที่ลูกค้าต้องการไป
          Option A : FREE DAY อิสระเต็มวัน
          1) ศาลเจ้าเมจิ
          2) ย่านฮาราจูกุ
          3) ย่านชิบุย่า
          4) ย่านโอไดบะ
          5) ย่านชินจุกุ

         Option B : เลือกซื้อบัตรเที่ยวดิสนีย์แลนด์ ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
- อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA REST HOUSE HOTEL / NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

สนามบินดอนเมือง
- บริการอาหารเช้า แบบ SNACK BOX
- เดินทางสู่สนามบินนาริตะ
- เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ 
- ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 05 พฤศจิกายน 2560 26,999
02 - 06 พฤศจิกายน 2560 26,999
03 - 07 พฤศจิกายน 2560 26,999
04 - 08 พฤศจิกายน 2560 26,999
05 - 09 พฤศจิกายน 2560 25,999
06 - 10 พฤศจิกายน 2560 24,999
07 - 11 พฤศจิกายน 2560 26,999
08 - 12 พฤศจิกายน 2560 26,999
09 - 13 พฤศจิกายน 2560 26,999
10 - 14 พฤศจิกายน 2560 26,999
11 - 15 พฤศจิกายน 2560 26,999
12 - 16 พฤศจิกายน 2560 25,999
13 - 17 พฤศจิกายน 2560 24,999
14 - 18 พฤศจิกายน 2560 26,999
15 - 19 พฤศจิกายน 2560 26,999
16 - 20 พฤศจิกายน 2560 26,999
17 - 21 พฤศจิกายน 2560 26,999
18 - 22 พฤศจิกายน 2560 26,999
19 - 23 พฤศจิกายน 2560 25,999
20 - 24 พฤศจิกายน 2560 24,999
21 - 25 พฤศจิกายน 2560 26,999
22 - 26 พฤศจิกายน 2560 26,999
23 - 27 พฤศจิกายน 2560 26,999
24 - 28 พฤศจิกายน 2560 26,999
25 - 29 พฤศจิกายน 2560 26,999
26 - 30 พฤศจิกายน 2560 25,999
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2560 26,999
28 - 02 ธันวาคม 2560 26,999
29 - 03 ธันวาคม 2560 26,999
30 - 04 ธันวาคม 2560 27,999
01 - 05 ธันวาคม 2560 33,999
02 - 06 ธันวาคม 2560 27,999
03 - 07 ธันวาคม 2560 27,999
04 - 08 ธันวาคม 2560 27,999
05 - 09 ธันวาคม 2560 27,999
06 - 10 ธันวาคม 2560 33,999
07 - 11 ธันวาคม 2560 33,999
08 - 12 ธันวาคม 2560 28,999
09 - 13 ธันวาคม 2560 28,999
10 - 14 ธันวาคม 2560 27,999
11 - 15 ธันวาคม 2560 27,999
12 - 16 ธันวาคม 2560 28,999
13 - 17 ธันวาคม 2560 28,999
14 - 18 ธันวาคม 2560 28,999
15 - 19 ธันวาคม 2560 28,999
16 - 20 ธันวาคม 2560 28,999
17 - 21 ธันวาคม 2560 27,999
18 - 22 ธันวาคม 2560 27,999
19 - 23 ธันวาคม 2560 28,999
20 - 24 ธันวาคม 2560 28,999
21 - 25 ธันวาคม 2560 28,999
22 - 26 ธันวาคม 2560 28,999
23 - 27 ธันวาคม 2560 28,999
24 - 28 ธันวาคม 2560 28,999
25 - 29 ธันวาคม 2560 28,999
26 - 30 ธันวาคม 2560 31,999
27 - 31 ธันวาคม 2560 33,999
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2561 35,999
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2561 35,999
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2561 36,999
31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2561 33,999
01 - 05 มกราคม 2561 27,999
02 - 06 มกราคม 2561 26,999
03 - 07 มกราคม 2561 26,999
04 - 08 มกราคม 2561 26,999
05 - 09 มกราคม 2561 25,999
06 - 10 มกราคม 2561 25,999
07 - 11 มกราคม 2561 24,999
08 - 12 มกราคม 2561 25,999
09 - 13 มกราคม 2561 25,999
10 - 14 มกราคม 2561 26,999
11 - 15 มกราคม 2561 25,999
12 - 16 มกราคม 2561 25,999
13 - 17 มกราคม 2561 25,999
14 - 18 มกราคม 2561 25,999
15 - 19 มกราคม 2561 24,999
16 - 20 มกราคม 2561 25,999
17 - 21 มกราคม 2561 26,999
18 - 22 มกราคม 2561 25,999
19 - 23 มกราคม 2561 25,999
20 - 24 มกราคม 2561 25,999
21 - 25 มกราคม 2561 25,999
22 - 26 มกราคม 2561 24,999
23 - 27 มกราคม 2561 25,999
24 - 28 มกราคม 2561 26,999
25 - 29 มกราคม 2561 25,999
26 - 30 มกราคม 2561 25,999
27 - 31 มกราคม 2561 25,999
28 ม.ค. - 01 ก.พ. 2561 25,999
29 ม.ค. - 02 ก.พ. 2561 24,999
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2561 25,999
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 26,999
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
04 - 08 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
05 - 09 กุมภาพันธ์ 2561 24,999
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 26,999
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 26,999
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 26,999
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 24,999
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 26,999
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2561 27,999
26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2561 27,999
27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2561 29,999
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561 29,999