โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 99 ครั้ง

OSAKA KYOTO NARA

วัดคินคะคุจิ ★ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ★ อิสระดิสนี่ย์แลนด์ ★ ปราสาทโอซาก้า ★ วัดโทไดจิ ★ ช้อปปิ้งโอซาก้า-ชินไซบาชิ-ริงกุ เอ้าท์เล็ท-ดิวตี้ฟรี

ราคาเริ่มต้น
28,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ
- เดินทางถึงสนามบินคันไซ
- พักที่ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือ Osaka Joytel หรือเทียบเท่า

เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ  ชินไซบาชิ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมวัดคินคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง มีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ
- เดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU SHABU BUFFET  
- เดินทางสู่ อาราชิยาม่า นำท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของอาราชิยามะ จุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน้ำและมีวิวข้างหลังเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ
- ชมทางเดินเลียบป่าไผ่ ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยู่ระหว่างช่วงห่างของวัดเทนริวจิและศาลเจ้าโนโนมิยะ 
- อิสระช้อปปิ้งสินค้า ที่ถนนโดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งแบรนด์เนม ของมือสอง ร้านอาหารชื่อดังมากมาย
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือ Osaka Joytel หรือเทียบเท่า

อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ไกด์แนะนำเที่ยวโดยรถไฟตะลุยนครโอซาก้า / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน อาทิ
          1) ชมวิวโอซาก้า 360 องศา ณ อาคารชมวิวอูเมะดะสกาย
          2) Spa World ศูนย์รวมบ่อน้ำแร่ออนเซนใหญ่ที่สุดในโอซาก้า
          3) เรือ Santa Maria ท่องอ่าวโอซาก้า
          4) ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดของโอซาก้า
          5) หรือเลือกซื้อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
- อิสระอาหารเที่ยงและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือ Osaka Joytel หรือเทียบเท่า

ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ปราสาทโอซาก้า ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ เหมาะแก่การเดินเล่นรอบปราสาทด้วย เพราะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายมากๆ 
- เดินทางสู่วัดโทไดจิ เมืองนารา วัดพุทธในเมืองนะระ ได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่หล่อจากบรอนซ์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู YAKINIKU BUFFET
- เดินทางสู่ Rinku Premium Outlet แหล่งช้อปปิ้ง และ ดิวตี้ฟรี Outlet ที่สามารถช๊อปปิ๊งสินค้าแบรนด์เนมได้ในราคาที่พอเหมาะไม่แพงจนเกินไป
- ออกเดินทางจากสนามบินสนามบินคันไซ

สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 – 08  ตุลาคม 2560 28,900
11 – 15 ตุลาคม 2560 29,900
13 – 17 ตุลาคม 2560 29,900
18 – 22 ตุลาคม 2560 28,900
20 – 24 ตุลาคม 2560 28,900
25 – 29 ตุลาคม 2560 28,900
01 – 05 พฤศจิกายน 2560 28,900
08 – 12 พฤศจิกายน 2560 28,900
15 – 19 พฤศจิกายน 2560 28,900
22 – 26 พฤศจิกายน 2560 28,900
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 28,900
01 – 05 ธันวาคม 2560 28,900
06 – 10 ธันวาคม 2560 28,900
08 – 12 ธันวาคม 2560 30,900
13 – 17 ธันวาคม 2560 28,900
20 – 24 ธันวาคม 2560 28,900
27 – 31 ธันวาคม 2560 33,900
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2560 35,900