โปรแกรมทัวร์กัมพูชา

ผู้เข้าชม : 85 ครั้ง

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ★ กราบสักการะ วัดพนม วัดสำคัญของกรุงพนมเปญ ★ ชมปราสาทตาพรหม และชมความสวยงสามปราสาทบันทายศรี ★ ล่อเรือชมโตนเลสาบ ทะเลน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ★ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม/ตลาดซาจ๊ะ ★ ช๊อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียบเรียบ ★ สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตกรรมทอผ้าไหม ★ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงกอัปสราที่งดงาม ★ แถมฟรีชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ราคาเริ่มต้น
11,900
ประเทศ
กัมพูชา
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลพระเจดีย์เงิน ตลาดชาทะไม
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่เมืองพนมเปญ
- เดินทางถึงสนามบินพนมเปญ
- เที่ยวชมอนุสาวรีย์อิสรภาพหรือ วิมานเอกราช อนุสาวรีย์แห่งนี้ยังเป็นอนุสรณ์ถึงชาวกัมพูชาทั้งหญิงและชายที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติ
- เดินทางสู่วัดพนม เป็นวัดที่สำคัญมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแห่งนี้
- ชมคุกตวลสเลง เป็นคุกสมัยที่เขมรแดงครองประเทศ ดั้งเดิมคุกนั้นเป็นโรงเรียนมาก่อน ตวลสเลง มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า s-21 (Security Office 21) ใช้กักขังและขู่เข็ญคนที่คิดว่าเป็นศัตรู
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ
- เดินทางสู่พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ชมกลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษัตริย์กัมพูชา พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเสด็จประทับที่นี้นับแต่แรกสร้างใน ค.ศ. 1866 
- เดินทางสู่พระเจดีย์เงินหรือวัดพระแก้ว พื้นของอาคารปูลาดด้วยแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่น แต่ละแผ่นหนักมากกว่า 1 กิโลกรัม คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม "วัดพระแก้วเขมร"
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- เดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดชาทะไม อิสระเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย
- พักที่ SAMNANGLAOR HOTEL  โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก – องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวกัมพูชาระหว่างเส้นทาง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ล่องเรือชมโตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- กราบสักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ในสมัยนั้นองค์เจ๊ค องค์จอม มีความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข้าศึกศัตรู เป็นผู้ที่มีจิตใจงามเป็นอย่างมาก จึงได้มีการสร้างรูปเคารพ
- บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด
- ชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม
- เดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดซาจะ อิสระเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเท่า

นครธม – ปราสาทบันทายศรี  ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่เมืองนครธม
- เข้าชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญ ที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์ 
- ชมปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง
- บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟต์ 
- ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือน
วิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่า
เป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ 
- เดินทางชมปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง 
ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและสลักภาพนูนสูงได้
อย่างสวยงามมาก
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับกรุงเทพฯ
- เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
13 - 15 ตุลาคม 2560 11,900
20 - 22 ตุลาคม 2560 11,900
27 - 29 ตุลาคม 2560 11,900
10 - 12 พฤศจิกายน 2560 11,900
18 - 20 พฤศจิกายน 2560 11,900
25 - 27 พฤศจิกายน 2560 11,900
01 - 03 ธันวาคม 2560 12,900
08 - 10 ธันวาคม 2560 12,900
16 - 18 ธันวาคม 2560 12,900
22 - 24 ธันวาคม 2560 13,900
29 - 31 ธันวาคม 2560 13,900
30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2560 14,900
13 - 15 มกราคม 2560 11,900
27 - 29 มกราคม 2560 11,900
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 11,900
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 12,900
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 11,900