โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 115 ครั้ง

THE GREATEST MANDALAY

สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม / ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า / วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม / ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง MANDALAY HILLS สักการะเจดีย์ชเวสิกอง / ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี / พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)

ราคาเริ่มต้น
12,888
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เหินฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ชมวัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม
- ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ภูเขามัณฑะเลย์
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ SHWEPHYR HOTEL / SHWEHTEE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมสะพานอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สักและยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานนี้ทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน
- เดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโค้ฃปรับอากาศ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมเจดีย์ชเวสันดอร์ เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าและยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหาร
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
- ที่พัก GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือ เทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมตลาดยองอู YONG U MARKET เป็นตลาดใหญ่ของเมืองพุกาม ที่ขายสินค้าทุกชนิด เดินชมเลือกซื้อของฝาก
- ชมวัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” 
- ชมวิหารธรรมมายันจี วิหารที่วัดนี้ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสร้างมากที่สุดในพม่าก็ว่าได้
- สักการะเจดีย์ชเวสิกอง สร้างเป็นทรงรูปสถูป 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ SHWE PHYU HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL
 หรือเทียบเท่า

- ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
24 – 27 มกราคม 2561 12,888
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 12,888
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 12,888
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 13,888
07 – 10 มีนาคม 2561 12,888
14 – 17 มีนาคม 2561 13,888
28 – 31 มีนาคม 2561 12,888