โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 99 ครั้ง

IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE

สัมผัสกับแกรนด์แคนยอนเมืองจีน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขาที่ยาวที่สุดในโลก ★ นั่งกระเช้าชมวิวสู่เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ★ ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ชมศิลปะภาพวาดทรายชื่อดัง ★ ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ และ ถนนคนเดินซีปู้เจีย

ราคาเริ่มต้น
11,777
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่สนามบินฉางซา ประเทศจีน
- เดินทางถึงสนามบินฉางซา หวงหัว
- เดินทางสู่เมืองฉางซา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฉางซา อิสระเลือกสินค้าและของฝากต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ EMPEROR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ภาพวาดหินทราย - ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านบัวหิมะ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นสถานที่ช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย
- ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ 
- เดินทางสู่ร้านผ้าไหม เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจากโรงงานคุณภาพในท้องถิ่นตามอัธยาศัย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
- พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอน ที่มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร
- เดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ หรือครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
- พักที่ EMPEROR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ร้านหยก - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) - ระเบียงแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา - เมืองฉางซา
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ร้านหยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
- นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูเขานับร้อยลูก สลับซับซ้อนกันดูสวยงามแปลกตา
- ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก ซึ่งมีระยะทางอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน
- เดินทางผ่านเส้นทางที่ 99 โค้งสู่ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์
- เดินทางสู่ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ 
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย
- พักที่ HUAFENG HUATIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ สนามบินฉางซา
- เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย
- เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
24 – 27 สิงหาคม 2560 11,777
31 ส.ค. – 03 ก.ย.2560 11,777
08 – 11 กันยายน 2560 11,777
14 – 17 กันยายน 2560 11,777
21 – 24 กันยายน 2560 11,777
22 – 25 กันยายน 2560 11,777
12 – 15 ตุลาคม 2560 12,777
19 – 22 ตุลาคม 2560 12,777
26 – 29 ตุลาคม 2560 12,777
28 – 31 ตุลาคม 2560 12,777
02 – 05 พฤศจิกายน 2560 12,777
04 – 07 พฤศจิกายน 2560 12,777
09 – 12 พฤศจิกายน 2560 12,777
16 – 19 พฤศจิกายน 2560 12,777
18 – 21 พฤศจิกายน 2560 12,777
23 – 26 พฤศจิกายน 2560 12,777
30 พ.ย. – 03 ธ.ค.2560 12,777
01 – 04 ธันวาคม 2560 13,777
07 – 10 ธันวาคม 2560 14,777
09 – 12 ธันวาคม 2560 14,777
14 – 17 ธันวาคม 2560 12,777
16 – 19 ธันวาคม 2560 12,777
21 – 24 ธันวาคม 2560 12,777
23 – 26 ธันวาคม 2560 12,777